Med jævne mellemrum skriver pressen, at forekomsten af legionella smittede er steget. Men hvad er legionella, hvordan spredes det, og hvordan kan du undgå legionella?

Koldt og varmt vand er en selvfølge

Leverancen af både koldt og varmt brugsvand er blevet en selvfølgelig del af driften af en bygning. Som udgangspunkt for fremstillingen af varmt og koldt brugsvand leveres der råvand fra større vandværker. For danske forhold er råvandet ofte grundvand, der har en god kvalitet.

Der kan dog ske ændringer i vandkvaliteten ude i de enkelte bebyggelser, f.eks. en utilsigtet vækst af bakterielle indhold i vandet. Disse bakterier kan i værste fald bevirke, at vandet kan udgøre en sundhedsfare for brugerne af vandet.

Det er derfor et mål, at driften og vedligeholdelsen af brugsvandssystemet bliver tilrettelagt, så ændringer i vandkvaliteten i den enkelte beboelse bliver mindst mulig. 

Drift af koldtvandsanlæg

Der er kun rapporteret om ganske få tilfælde, hvor væksten af legionella i det kolde brugsvandssystem har været af et omfang, så det udgjorde en fare for forbrugeren. Dette skyldes, at det kolde brugsvand ofte har en temperatur, der er så lav at væksten af legionella i dette system bliver minimal. 

Hvis der sker en utilsigtet opvarmning af det kolde brugsvand eksempelvis ved en samisolering med det varme brugsvand, eller hvis der er meget lange opholdstider i systemet, kan der dog ske en opblomstring af bakterieindholdet i vandet, herunder en vækst af legionella bakterien.

Drift af varmtvandsanlæg

Driftstemperaturer

For at undgå legionella skal driftstemperaturen i varmtvandsanlæg under normal drift ikke overskride 60° C og ikke komme under 50° C noget sted i anlægget. 
Man skal dog være opmærksom på at driftstemperaturer over 60° C kan give anledning til vækst af termofile bakterier og forøge risikoen for skoldning.

Opholdstider

Opholdstiden i varmtvandsbeholdere og genopvarmning efter spidsbelastning skal tilpasses, så vandtemperaturen i temperaturområdet 20-45° C minimeres. 
Temperaturen på fremløbet af beholderen må ikke falde til under 60° C under 20 minutters maksimalt forbrug.

Da mange varmtvandsbeholdere er overdimensionerede bør det kontrolleres, at opholdstiden i beholderen ikke overstiger 1 døgn. 

Legionella
For at undgå legionella skal driftstemperaturen i et varmtvandsanlæg ikke komme under 50 ˚C

Kontrol af bakteriologisk vandkvalitet 

Ved alle udstrakte varmtvandsanlæg bør den bakteriologiske vandkvalitet kontrolleres mindst 1 gang om året, og der skal kontrolleres for både totalkim og legionellabakterier.

Hvis der er mistanke om, eller der har været konstateret forhøjede kimtal, bør der efterfølgende foretages kontrolmålinger månedligt for at overvåge udviklingen, indtil kimtallet er kommet ned på et acceptabelt niveau.

Der bør udtages prøver de steder, hvor risiko for og ved bakterievækst er størst, dvs.:

  • Ved sjældent benyttede tapsteder
  • Ved lange sideledninger uden cirkulation
  • Ved brusebade
  • Ved tapsteder som anvendes af immunsvækkede personer (på sygehuse og plejehjem og lign.)

Normalt udtages der 2-3 prøver i specielle prøveflasker, og de indsendes enten til Statens Serum Institut eller andet laboratorium, der kan udføre analysen. 

Andre systemer

I det ovenstående er vi kommet med eksempler på, hvordan driften af koldt og varmt brugsvandsanlæg kan tilrettelægges, så risikoen for legionella minimeres. Der har udelukkende været fokuseret på driften af anlægget, men det er også muligt at minimere risikoen for vækst af legionella i systemet ved system omlægninger og f.eks. fjerne døde rørender etc.

Som det er nævnt, kan legionella forefindes i alle fugtige miljøer, så det er ikke kun i brugsvandssystemer, hvor mennesker kan blive udsat for legionella. Bl.a. har kølesystemer, springvand og spabade vist sig at udgøre områder, hvor væksten af legionella kan blive så voldsom, at den kan udgøre en risiko for personer, der kommer i kontakt med aerosoler fra et sådan system.

For kølesystemer, springvand og spabade gælder det også, at en fornuftig drift og vedligeholdelse af systemerne kan medvirke til at minimere risikoen for væksten af legionella i systemerne. 

Flere detaljerede anbefalinger til at undgå legionella i brugsvandssystemer får du ved at kontakte FORCE Technology.