Internationale eksempler på hvordan hele eller delvise overdækninger af motorveje er anvendt til en markant reduktion af vejstøjen samtidig med at byområder bindes bedre sammen.

De store motorveje i blandt andet hovedstadsområdet er årsag til en stor støjpåvirkning af de boligområder, som ligger langs motorvejene. Der er flere eksempler på, at både de støjramte beboere og efterhånden også politikerne ønsker, at der gøres noget ved støjproblemerne.

Vejstøj kan begrænse byudviklingen

Beboerne ønsker bedre levevilkår med mindre støj både i deres bolig og på friarealerne. Støjzonerne omkring motorvejene betyder, at det kan være vanskeligt at finde nye ledige arealer til byudvikling, som ikke allerede er belastet med støjniveauer over Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Dette begrænser flere kommuners udviklingsmuligheder.

Løsninger på støjproblemerne

Der er løbende mange løsninger oppe at vende i den offentlige og i den tekniske debat. Det gælder bl.a.:

 • en generel nedsættelse af hastigheden på strækninger langs tæt beboelse,
 • nedsættelse af hastigheden i natperioden,
 • begrænsning af den tunge trafik fx. om natten,
 • brug af støjreducerende vejbelægninger som fx. dræneasfalt,
 • introduktion af mindre støjende dæk,
 • opsætning af støjdæmpende autoværn,
 • opsætning af nye og forhøjelse af eksisterende støjskærme og jordvolde,
 • brug af lokale støjskærme til at afskærme primære friarealer ved boliger,
 • etablering af ''støjfri'' oaser i støjbelastede byområder,
 • brug af støjisolerede vindues- og facadeløsninger og
 • overdækning.

Overdækning af motorveje som mulig løsning på støjproblemer

De seneste år er der i hovedstadskommunerne og måske særligt på den Københavnske Vestegn blevet rettet fokus på en mulighed, som tidligere er blevet overset eller hurtigt fejet af bordet. Nemlig om det er muligt helt at overdække motorvejene eller i det mindste de strækninger, som er årsag til den største støjbelastning i lokalområderne.

Den umiddelbare indvending har været, at en overdækning både er teknisk meget vanskelig og økonomisk helt urealistisk. For at kvalificere debatten om overdækningsløsninger, viser denne artikel en række internationale eksempler, hvor der er anvendt hel eller delvis overdækning for at reducere vejstøjen. Samtidig har overdækning medført nye anvendelsesmuligheder for de arealer, som bliver aflastet støjmæssigt.

Motorvejen gennem Tårnby

Det første eksempel er dog dansk og stammer fra Tårnby [1]. I forbindelse med opførelsen Øresundsforbindelsens bro til Sverige, blev der for godt 25 år siden anlagt en ny motorvejsstrækning, som skar gennem nogle boligområder i Tårnby Kommune. På en delstrækning passerede motorvejen tæt forbi fire syvetagers boligblokke, som ville blive udsat for høje støjniveauer. 

Løsningen blev at overdække omkring 700 meter af motorvejen med et betondæk. Det havde den effekt, at boligblokkene fik en markant støjreduktion. Desuden blev der anlagt grønne friarealer oven på betondækket, således at motorvejen ikke delte byområdet op i to dele. I stedet blev bydelen samlet omkring de grønne arealer. Projektet blev finansieret som en del af hele anlægsprojektet for Øresundsforbindelsens landanlæg.

Vejstøj
Motorvejen gennem Tårnby er delvist overdækket for at reducere støjen for beboere langs motorvejen.

Motorvej A7 i Hamborg

Motorvej A7, som fører trafikken nord ud af Hamborg, har i mange år haft 3 spor i hver retning. Dele af vejen passerer tæt forbi boligområder, der er stærkt støjbelastede [2]. Desuden ligger der en række ubebyggede arealer langs vejen, som på grund af støj ikke kan byudvikles. Der arbejdes nu på at udvide vejen med yderligere et spor i hver retning. Støjreduktion er en prioriteret del af dette projekt.

Som en vigtig del af udvidelsesprojektet er det besluttet at overdække i alt 3,6 km af motorvejen med et betondæk. På denne markante måde fjernes det meste af trafikstøjen på disse strækninger. Løsningen medfører en række fordele:

 • Mange eksisterende boliger får støjen reduceret markant
 • Der skabes nye og ''støjfrie'' grønne områder
 • De to byområder på begge sider af motorvejen bindes sammen af nye grønne områder og stiforløb, som anlægges oven på de overdækkende arealer
 • Arealer, som tidligere var umulige at bebygge på grund af støj, kan nu anvendes til nyt boligbyggeri med videre. Salget af byggegrunde kan indgå som en del af finanseringen af overdækkende. 
overdækning
På Motorvej A7, som fører trafikken nord ud af Hamborg, er det besluttet at overdække i alt 3,6 km af motorvejen med et betondæk. På denne måde fjernes det meste af trafikstøjen på disse strækninger.

The Melbourne Noise Tube

Uden for Melbourne i Australien blev der planlagt en helt ny 6 sporet motorvej. Den blev bl.a. ført på en bro over nogle eksisterende veje og store grønne arealer. På en strækning passerer motorvejen tæt forbi en boligblok med 19 etager, som umiddelbart ville blive udsat for høje støjniveauer, hvis ikke der blev etableret betydelig støjbeskyttelse. Myndighederne stillede krav om støjafskærmning.

Det private firma, som skulle anlægge og drive denne betalingsmotorvej, besluttede at overdække motorvejen med en let konstruktion med delvist transparente elementer. Den valgte løsning har flere fordele:

 • Boligblokken får en effektiv støjbeskyttelse
 • Store friarealer langs motorvejen får en stor støjreduktion og kan fortsat anvendes som attraktive rekreative arealer for boligblokken og kvarterets beboere.
overdækning af vej
I The Melbourne Noise Tube er motorvejen overdækket med lette, delvist transparente elementer.
motorvej støj
The Melbourne Noise Tube reducerer bl.a. støj for en 19-etagers boligblok

Forsøgsprojekt med brug af solceller til overdækning

I Tyskland og Østrig er der et igangværende forsøgsprojekt, hvor solceller opsættes som tag over motorveje [3]. Formålet med overdækningen er at reducere støjen i omgivelserne. Samtidig produceres der strøm, som kan sælges. Indtægterne kan anvendes som et led i finansieringen af projektet fx som afbetaling på lån optaget for at realisere projektet.

I dag udlægges en del arealer i Danmark til opstilling af elektricitetsproducerende solpaneler. Dette er ofte en æstetisk udfordring og det beslaglægger areal, der kunne anvendes til landbrug eller rekreative formål. Hvis solpanelerne i stedet kunne integreres i overdækning af veje, vil det kunne frigøre arealer til andre formål.

Transparant overdækning i Polen

Motorvej S8 i Warszawa passerer meget tæt på byområdet Bródno med mange boligblokke. For at reducere støjen markant, er der på en 1200 m lang strækning opført en overdækning af motorvejen [4]. Overdækningen er udført som en let stålkonstruktion med transparente glaspaneler. I vejmidten er der ikke monteret glaspaneler for at sikre ventilation og frisk luft til den overdækkede strækning. Der er etableret nøddøre og dermed flugtveje i hver vejside for hver 200 m.

overdækning af motorvej
På Motorvej S8 i Warszawa er 1200 m motorvej overdækket med en let og transparent konstruktion, der dæmper støjen i nærmiljøet.

Fordele ved overdækning

 • markant eller total støjreduktion,
 • 2 bydele kan bindes sammen af rekreative områder og stiforløb i stedet for at blive delt af en motorvej,
 • nye arealer til idrætsanlæg og rekreative områder,
 • byggeri af nye boliger mv. oven på overdækkede arealer,
 • muliggøre byggeri på arealer langs motorvej, som tidligere var så støjbelastede at byggeri var umuligt samt
 • integration af el producerende solceller som en del af overdækningen.

Konklusion

Det er ikke ukendt, at der i byplanlægningen er tænkt i overdækninger af motorveje og adskillelse af den mest støjende trafik fra fodgængere, andre bløde trafikanter, beboelse og erhverv. Ved planlægningen og etableringen af Paris-bydelen La Défence i 50érne og 60’erne blev de gennemgående motorveje nøje anlagt, så de var til mindst mulig gene for den nye bydel. Boulevard Périphérique er den stærkt trafikerede ringmotorvej i Paris. På mange delstrækninger er den overdækket for at begrænse støjgenerne [1]. Der er på nogle delstrækninger anvendt en let overdækning, som det ikke er muligt at færdes på - endsige bygge på. På andre strækninger er overdækningen udført som et betondæk, hvor der er anlagt rekreative arealer og fodboldbaner. Det planlægges at udføre overdækninger med højhusbyggeri ovenpå. Her vil salg af byggegrunde helt eller delvist kunne finansiere overdækningen.

Overdækning af en motorvej er et visuelt markant tiltag, som vil have stor indflydelse på bymiljøet. Det er derfor vigtigt, at der ved planlægningen inddrages kompetencer inden for byrums- og landskabsarkitektur mv.

Langs fx Køgebugt- og Hillerødmotorvejen er der på lange delstrækninger op til 100 meter brede arealer på begge sider af vejen for at sikre afstand til støjfølsom boligbebyggelse. Hvis der blev ”lagt låg” på motorvejsstøjen, ville disse store arealer kunne udnyttes til byudvikling. Som et led i dette, kunne arealerne sælges og indtægterne bruges til at medfinansiere en overdækning.

I fremtidige projekter kunne det overvejes at anvende strømproducerende transparente solpaneler i stedet for almindeligt glas. Indtægterne fra salg af strøm kunne anvendes som en del af tilbagebetalingen af overdækningen.

I dag har motorvejsstøjen opnået større opmærksomhed som en negativ effekt, der generer mange mennesker og tilmed gør nogle alvorligt syge. Det gør, at der er grundlag (for nogle sygdomme evidens) for at anlægge et mere holistisk syn på planlægningen af motorvejene, og at de samfundsøkonomiske aspekter ved motorvejsgenerne bør vægte højere end de hidtil har gjort. Hermed vil også de mere omkostningstunge løsninger kunne komme i spil i kampen mod støjen.

Referencer

 1. Støjafskærmning - et idékatalog. Vejdatalaboratoriet, Vejdirekoratet, rapport 81, 1989
 2. Livinggroofs, 2022. Hamburg to bury the A7 motorway – as Linz did over seven years ago
 3. fraunhofer, 2023. PV-Süd – PV Roofing Over Roads
 4. koenigstahl, 2014. Acoustic tunnels Warsaw