Datadrevene teknologiske services skal minimere risici og sikre stabilitet i hele værdikæden, når vindindustrien skal udbygges for at medvirke til, at Danmark bliver klimaneutral, og samtidig sikre en fortsat dansk vækst inden for vindenergi.

Dansk vindindustri har en kerneposition i målet om klimaneutralitet i 2050

Den danske regering satte i 2020 en målsætning om 70 % reduktion af drivhusgasser i 2030 og klimaneutralitet i 2050. Danmark har især valgt at satse på havvindenergi, der regnes blandt de mest kosteffektive klimareducerende teknologier til den grønne omstilling. 

Valget skyldes uden tvivl også det faktum, at Danmark allerede står enormt stærkt på vindenergiområdet. Både for nuværende, hvor den danske vindindustri er i førerposition på omsætning, eksport og beskæftigelse nationalt og globalt, og i forhold til at kunne udvikle og styrke denne erhvervsmæssige førerposition fremadrettet i form af bl.a. udbygning af havvindkapaciteten i Danmark.

Men når vindindustrien vokser, vokser dens kompleksitet også - med flere leverandører, flere tekniske installationer, større infrastruktur og dermed flere risici. Dette stiller større krav om håndtering og minimering af risici både kvantitativt og proaktivt - udfordringer, der er nødvendige for den enkelte aktør at håndtere, for at Danmark kan opretholde såvel klimaambitionerne som det danske vindeventyr. 

I projektet ”Datadrevet risikoevaluering som katalysator for grøn vækst i vindmøllebranchen” vil vi understøtte de større og mere komplekse værdikæder i vindindustrien ved at styre og minimere risici fra idé til implementering og i grænsefladerne mellem leverandør og kunde. Fokus vil i særdeleshed ligge på vindmøllers: 

  • design, test og validering
  • produktion
  • installation og drift.
design produktion installation

Teknologiske services skal minimere risici i vindenergi værdikæden

Projektets ambition er at understøtte den danske vindindustri ved at udvikle nye teknologiske services baseret på datadrevet risikoevaluering af vindmøller og vindmøllerelaterede komponenter.

Services, der dels vil minimere risici og spild samt øge effektiviteten i hele forsyningskæden og dels vil øge produktpålideligheden for vindmøllerne, hvor komponenterne sikres mod fejl, vindmøllerne mod driftstop, levetiden forlænges baseret på evidens og data, og driften stabiliseres ved hjælp af prædiktivt vedligehold.

Dermed vil projektet understøtte en sikker og kosteffektiv udbygning af havvindskapaciteten i Danmark og dermed vækst for den samlede danske vindindustri.

Risikobaserede services skal komme hele vindindustrien til gavn

Projektet understøtter hele værdikæden inden for vindenergi i Danmark. De vigtigste aftagere for resultaterne af projektet er de danske virksomheder, der arbejder med udvikling, test, produktion og drift af vindmøller. 

Projektet er desuden i interaktion med centrale aktører i værdikæden for vindmølleindustrien, herunder producenter, serviceorganisationer, SMV'er og store virksomheder.