Få overblik over, hvordan du kan spare på energien ved at optimere varme- og energiforbrugende anlæg i dine bygninger og få et estimat over udgiften og tilbagebetalingstiden.

I alle bygninger bruger vi energi i form af, varme, ventilation, køling, varmt brugsvand, lys m.m., og med de stigende energipriser er tilbagebetalingstiden blevet kortere. Incitamentet er derfor større til at indføre tiltag, der kan reducere udgiften til energi.

Det optimale scenarie er, at brugen af en bygning sætter så lille et klimaaftryk som muligt selv med øget komfort og forbedret indeklima. Det reducerer det samlede CO2-udslip og øger dermed bæredygtigheden.

Derfor gælder det om at identificere og prioritere de steder, hvor man kan optimere driften og dermed spare på energien. Heldigvis er der mange håndtag at skrue på.

Mange muligheder for optimering

Der er mange faktorer, der spiller ind, når du ønsker at optimere varme- og energianlægget i enten ejendomme eller produktions-, forsynings- og distributionsvirksomheder.

Vores eksperter kan fx hjælpe med at:

  • Indregulere anlægget til optimal drift
    Indregulering handler om at fordele mængden af cirkulerende varmt vand til de forskellige bygningsafsnit afhængigt af behov, og ikke mere end det. Vi ser mange eksempler på cirkulation af forkerte og for store vandmængder, fx ved at en pumpe er for stor og står på max belastning. Det er der sjældent behov for, og det koster bare ekstra i øget energiforbrug.
  • Vælge den rigtige varmepumpe
    Mange vælger at installere varmepumper som alternativ energikilde for at spare på varmeudgiften. Det er oppe i tiden og giver også ofte god mening pga. høj effektivitet. MEN varmepumpen skal passe til bygningen og de eksisterende installationer. 
  • Sikre kvaliteten af brugsvand
    Det er vigtigt, at der er tilstrækkeligt flow og temperatur på brugsvandet af hensyn til energiforbruget, men også fordi vandkvaliteten ikke skal forringes, når forsyningsselskabernes krav til afkølingsforhold skal overholdes. 

Helikopterperspektiv giver den bedste gennemgang af bygningen

Da drift med energiforbrugende anlæg i en bygning altid påvirker hinanden, er det vigtigt med et samlet overblik, hvor også klimaskærmen er inddraget, så de rigtige prioriteringer kan planlægges og foretages. Hvad er udgangspunktet, og passer eksisterende installationer til nuværende behov og drift? Drift og energimæssige forbedringer skal altid ske med fokus på indeklima.   

Ofte ender en gennemgang med forenkling eller oprydning af anlæg, som driftsmæssigt ikke passer sammen eller direkte modvirker hinanden.

Nogle gange er der behov for øget kommunikation med bygningens brugere, og det kan give mening at lave en såkaldt interessentanalyse for at afdække og forenkle problematikker. Måske kan problemet løses bare ved at se på indreguleringen af ventilationsanlægget.

Ændringer på klimaskærmen er mere udfordrende

Andre gange er det mere krævende tiltag, der skal til. Du kan få hjælp til både 'dynamiske' tiltag, som er optimering af drift typisk via justeringer og ændrede indstillinger eller ombygning af bestående udstyr, og til mere 'statiske' tiltag, som kan være ændringer på klimaskærm typisk bygningsmæssig eller teknisk isolering, vinduer m.m.

Ændringer på klimaskærmen kan påvirke udseendet af bygningen, og derfor samarbejder vi også med arkitekter.

Overvejelser ved valg af varmepumpe

Det er ikke uden faldgruber at vælge den optimale varmepumpe, der passer til din bygning og de eksisterende installationer.

Hvis du vælger en luft til vand varmepumpe, skal bygningens fordelende anlæg være forberedt til det, fordi den griber ind i radiator- og gulvvarmeanlæg. Det har stor indflydelse på effektiviteten og dermed på installationens tilbagebetalingstid.

Vælger du derimod en luft til luft varmepumpe, fordi den er billig som selvstændig enhed, skal du ofte foretage justeringer på det eksisterende varmeanlæg, så du ikke får øgede udgifter som følge af forringet regulering eller for kortvarig 'stødende' drift.

Få en prioriteret liste med forbedringsforslag

Når vi har gennemgået din bygning, kan du få en prioriteret liste med en opdeling i 'need to have'- og 'nice to have'-løsninger, altså hvad er absolut nødvendigt at få set på, og hvilke forbedringer kan det være en fordel at gøre på sigt. Du får også et estimat over, hvad det kommer til at koste, og hvor lang tilbagebetalingstiden forventes at være.

Måske har du allerede fået din bygning gennemgået tidligere og fået forslag til, hvad der giver mening at ændre på. Men dengang var tilbagebetalingstiden måske for lang. Det kan meget vel være ændret nu, pga. stigende energipriser. Derfor er det en god idé at tage fat i den gamle liste igen og arbejde ud fra den.

Bygherrerådgivning til større byggeprojekter

Hvis du har behov for at få udført et større byggeprojekt, kan vi også bidrage med bygherrerådgivning eller projektledelse. Du kan fx få hjælp til at dimensionere ombygningen, udarbejde udbudsmateriale, køre byggesagen og lave fagtilsyn, så kvaliteten sikres. Endeligt kan vi hjælpe med at indregulere og uddanne driftspersonalet, så den korrekte overdragelse sker.

Vi er vant til at blive kontaktet af mange forskellige personer med relationer til bygningen. Det kan være alt lige fra advokater, bygningsejere, ejendomsinspektører, pedeller, driftsoperatører og skolelærere, så vi kan også hjælpe dig.

Kontakt os for at finde ud af, hvordan du opnår den optimale drift af dine anlæg i bygningen.