Det er ikke alene lovpligtigt at sørge for, at ens elektronikprodukt er sikkert - det giver også designmæssige forbedringer og god teknisk dokumentation at gennemgå et elsikkerhedstestforløb. 

Af Jakob Steensen

Her er 5 vigtige grunde til at få testet dit produkts elsikkerhed, inden det bliver sendt på markedet.

1. Elsikkerhedstest er et lovkrav for CE-mærkning

Det er lovpligtigt at opfylde kravene i de relevante direktiver for at markedsføre sine produkter i EU. Uden for EU gælder tilsvarende regler. Opfyldelse af kravene skal dokumenteres i et teknisk dossier, der skal være tilgængelig for eventuel kontrol, så længe produktet markedsføres plus yderligere 10 år. Det tekniske dossier er grundlaget for, at man kan udfærdige en EU-overensstemmelseserklæring og CE-mærke sit produkt.

Husk, der er altid lovkrav om at sørge for, at ens produkt er sikkert, før man anbringer produktet på markedet. Lovkravene til elsikkerhed kan være bestemt af Lavspændingsdirektivet, Medical Device Forordningen, Radioudstyrsdirektivet, Maskindirektivet (snart Maskinforordningen) eller andre relevante direktiver. I sidste ende samler General Product Safety Directive (GPSD, snart GPSR) op, hvis produktet ikke er dækket af andre direktiver.

Det er en udpræget misforståelse, at der ikke er sikkerhedskrav til elektroniske produkter, hvis bare spændingerne er lave nok. Produkter med lave spændinger er sandt nok ikke dækket af Lavspændingsdirektivet, men der vil så være et andet direktiv, der hidkalder krav om elsikkerhed. Man må ikke sælge farlige produkter.

2. Minimerer risikoen for skader ved brug af elektriske eller elektroniske produkter

En elsikkerhedstest giver indblik i, om ens produkt er designet sikkert, så man kan undgå eller reducere risikoen for, at produktet kan blive skyld i skader på personer, husdyr eller ejendom. Produktet skal være således designet og fremstillet, at det ikke giver anledning til en potentiel farlig tilstand, en hazard, som ved en uheldig indre eller ydre hændelse kan føre til skade. 

Sikkerhedsstandarderne adresserer hazards, som kan volde skade pga. elektrisk stød, energiudladning, ild, varme, mekaniske forhold (fx skarpe kanter, klemning, bevægelige dele), stråling (fx RF, IR, UV, laser, lyd, radioaktivitet) og kemiske forhold (fx giftige materialer, væsker, røg, dampe).

3. Akkrediteret elsikkerhedstest giver større sikkerhed

At en test er akkrediteret betyder, at testhuset er underlagt kvalitetsinspektion (audit) fra en myndighed og/eller interesseorganisation (DANAK og IECEE CB Scheme i FORCE Technologys tilfælde). Auditøren kontrollerer, at testen udføres metodisk korrekt, og at personalet er uddannet til at gennemføre testen, herunder i stand til at foretage de mange tekniske vurderinger, der er en del af de anvendte standarder.

En akkrediteret og certificeret testrapport fra et testhus som fx FORCE Technology er det bedste bevis for korrekt og uvildig test og giver derfor den højeste grad af brugbarhed.

Den akkrediterede testrapport giver dig som fabrikant høj sikkerhed for, at rapporten bliver accepteret af de forskellige landes myndigheder i EU. Både inden for og uden for EU kræves der mange steder CB Scheme certificeret rapport. Med en rapport, der er certificeret i henhold til det såkaldte CB Scheme, får fabrikanten global markedsadgang.

4. Den tekniske dokumentation bliver forbedret

Resultaterne af en elsikkerhedstest bliver nedfældet i en testrapport, som indgår i produktets samlede, tekniske dossier. Det tekniske dossier skal være tilgængelig for myndighedernes kontrol, mens produktet er i handel og op til 10 år efter.

En væsentlig del af en elsikkerhedstest er en gennemgang af designdokumentationen. Ofte er det langt under halvdelen af testforløbet, hvor der rent faktisk udføres test. En meget væsentlig del af tidsforløbet bruges på produktgranskning og ikke mindst på dokumentationsgranskning.

Derfor oplever fabrikanter stort set altid en væsentlig forbedring af deres tekniske dokumentation, når der gennemføres en elsikkerhedstest. Dette giver tryghed i, at man på forlangende fra nationale myndigheder eller ved eventuel skade kan bevise, at man har fulgt praksis for at sikre sit produkt.

5. Designmæssige forbedringer

Under forløbet med en elsikkerhedstest oplever mange virksomheder, at de får detaljeret, ny teknisk viden om deres eget produkt. Til at begynde med får producenten blot vished for, hvordan man kan gøre produktet sikkert. Men efterhånden som godkendelsesprojektet skrider frem, får produktudvikleren ofte en indsigt i sit eget produkt, som skaber muligheder for at designoptimere. Dermed skabes grobund for nye idéer og generelle forbedringer, samtidig med, at produktet gøres lovligt og sikkert.

Kontakt os, hvis du har brug for at få foretaget en elsikkerhedstest. FORCE Technology tilbyder både teknisk vejledning og tolkning af standarder for netop dit produkt, hjælp til at komme lettest muligt igennem testen, samt akkrediteret test eller testrapporter, som er certificeret i henhold til IECEE CB Scheme.