Støj er et tema, der ofte fylder meget i debatten ved nye vejprojekter. Der er et stort behov for at forklare naboer og andre interessenter, hvordan projektet vil påvirke omgivelserne.

Af Per Finne, FORCE Technology og Jakob Fryd, Vejdirektoratet

Når der planlægges og anlægges nye veje, skal der forinden gennemføres en miljøvurdering/VVM-undersøgelse.

Her udarbejdes en redegørelse for anlægsprojektets forventede, væsentlige påvirkninger af miljøet. Redegørelsen indgår i den offentlige høring og anvendes som beslutningsgrundlag for realisering af projektet.

I dag er det mest almindeligt at forklare de støjmæssige konsekvenser af et projekt ved at beregne støjen i omgivelserne og illustrere påvirkningen ved hjælp af støjkort. Støjkortene ledsages af prosatekst og tabeller med opgørelser af antal støjbelastede boliger i forhold til Miljøstyrelsens vejledende støjgrænse. Betegnelsen ”støjbelastet” anvendes ofte om en bolig, hvor den vejledende støjgrænse for udendørs støj ikke er overholdt.

Forståelse af støj og grænseværdier

Formidling af støj og støjkonsekvenser er dog yderst vanskeligt. For både lægfolk og for mange teknikere kan det være vanskeligt at forholde sig til dB-skalaen på et kort eller i ord. En almindelig misforståelse er, at hvis Miljøstyrelsens støjgrænse er overholdt, så vil der ikke være støj af betydning. Dette er ikke rigtigt.

De vejledende grænseværdier for støj svarer til, at ca. 8-10 % af befolkningen føler sig stærkt generet ved at bo et sted, hvor støjbelastningen netop er 58 dB svarende til den vejledende støjgrænse for boligområder. Hvis det er en motorvej, viser nye undersøgelser fra Vejdirektoratet, at godt 20 % vil føle sige stærkt generet ved 58 dB.

Vejdirektoratet gennemførte i 2016-2017 en VVM-undersøgelse for en ny motorvej mellem Næstved og Rønnede. Der blev undersøgt forskellige forslag og varianter til udbygning af Rute 54. For hvert af forslagene blev de støjmæssige konsekvenser beskrevet.

Læs også: Lyt til fremtidens vej.


VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede
Figur 1. Oversigt over undersøgte forslag til VVM-undersøgelsen ved rute 54, Næstved-Rønnede.
Støjbelastede boliger langs linjeføring til VVM-undersøgelse
Figur 2. Eksempel på opgørelse af antal støjbelastede boliger langs linjeføringer til brug for VVM-processen. Antal boliger er opdelt på støjklasser 58-63 dB osv. SBT er støjbelastningstallet for det givne linjeføringsforslag.

Præsentation af lytteeksempler af motorvejsstøj på borgermøder

Ved den offentlige høring om VVM-undersøgelsen blev der præsenteret en række lytteeksempler på borgermøder om projektet. Formålet med lytteeksemplerne var at give borgerne en fornemmelse af, hvordan støjen fra den fremtidige motorvej vil påvirke dem. Samtidig var det også formålet at afmystificere støjkonsekvenserne og fx myten om, at støjen ikke er generende, hvis den vejledende grænseværdi er overholdt.

Der blev præsenteret eksempler på, hvordan støjen fra motorvejen vil lyde tre specifikke steder (positioner) langs linjeføring A (nordlig løsning). Eksemplerne kan i princippet anvendes langs de andre linjeføringer i samme afstande til vejen, hvis trafikforhold og lydens udbredelsesforhold ellers er nogenlunde identiske.

Brugen af lytteeksempler, såkaldte auraliseringer, ved borgermøder er ikke helt ny. Der er tidligere udarbejdet lytteeksempler til brug på borgermøder, hvor auraliseringer er anvendt til at præsentere virkningen af en støjskærm, støjreducerende asfalt osv.
Borgermøde i Toksværd
Præsentation af lytteeksempler (auraliseringer) på borgermøde i Toksværd, d. 12. december 2016.

De udarbejdede lytteeksempler kan hentes her.

Reaktioner på borgermøder

At bedømme ud fra interessen på mødet var de udarbejdede lytteeksempler et godt supplement til høringens skriftlige materiale. Det var forventet, at der skulle foregå ca. tre præsentationer af støj, men dette slog langt fra til. Lytteeksemplerne blev præsenteret for op mod 200 borgere, så det forventede antal præsentationer oversteg forventningerne markant, da der maksimalt kunne være 25 personer pr. præsentation.

Vejdirektoratet havde den efterfølgende dag arrangeret ”åbent hus” i Holme-Olstrup Forsamlingshus. Her var det muligt dagen igennem at få uddybende oplysninger om projektet. Lytteeksemplerne blev flittigt brugt som udgangspunkt for en snak om, hvordan en motorvej vil påvirke området.

Det er selvsagt ikke alle borgerne, som er begejstrede for vejprojektet, der alt andet lige tilfører en ny støjkilde. Men konsekvenserne ved den nye motorvej er belyst på et mere detaljeret og mere tilgængeligt grundlag, end hvad der sædvanligvis er praksis for. Støjen forsvinder ikke, bare fordi der er præsenteret lytteeksempler på et borgermøde, men forventningerne til støjen fra den fremtidige motorvej er bedre afstemt, hvis man har haft mulighed for at høre konsekvenserne på forhånd.

Læs også: Trafikstøj er farligt for vores helbred - men hvad gør vi ved det?