Når Vejdirektoratet planlægger nye veje og vejombygninger rundt om i landet, er der et udpræget behov for at forklare interessenterne så som borgere, politikere, ekspropriationskommissioner og teknikere, hvordan støjen fra den nye vej vil lyde.

Det er kun naturligt, at naboerne til et vejprojekt er bekymrede for, hvordan den fremtidige støj vil påvirke dem. Borgerne udviser derfor en udpræget interesse i at påvirke projektet, så støjen begrænses mest muligt. 

Det er Vejdirektoratets ønske at give så god information som muligt om støjen, når de skal forklare konsekvenserne af et vejprojekt for naboerne. Der lægges også vægt på at informere om effekten af forskellige støjreducerende virkemidler som fx støjskærm eller støjreducerende asfalt samt ændring af hastighed og trafikmængde osv. Men det en svær opgave at forklare støj ved hjælp af ord og billeder.

Kort over vejstøjen er mest for øjet

Normalt beskrives støjudbredelse ved hjælp af støjkort og tabelopslag over antal støjbelastede boliger i en VVM-undersøgelse. Men for lægfolk og mange teknikere kan støjkort og beskrivelser som ”anvendelsen af støjreducerende asfalt vil reducere støjen 2 dB” være vanskeligt at forholde sig til. Det virker naturstridigt at bruge synssansen til at beskrive noget hørbart.

Derfor har Vejdirektoratet i samarbejde med FORCE Technology udarbejdet et auraliseringsværktøj, der kan skabe lydeksempler på støjen fra en planlagt vej.

”Ideen til auraliseringsværktøjet er opstået, fordi vi havde brug for et redskab til at forbedre formidlingen af støj til borgerne,” siger ingeniør og projektleder i Vejdirektoratet, Jakob Fryd, der har mange års erfaring med kommunikation til borgere om støj i forbindelse med anlægsprojekter.

Sådan lyder vejstøjen

Auralisering gør det muligt at høre, hvordan planlagte udendørs lydkilder som fx veje og vindmøller vil komme til at lyde i forskellige landskaber og situationer – fuldstændig analogt til visualisering. For hvem vil bygge en ny vej, uden man på forhånd kan se, hvordan vejen vil påvirke landskabet?

Ligesom ordet ’visualisering’ betyder ’at skabe et billede af’, kan man tilsvarende definere ’auralisering’ som ’at skabe et lydbillede af’. Altså, sådan vil vejen komme til at lyde. Auralisering er en velegnet måde at kommunikere lydscenarier til høresansen.

Det nye auraliseringesværktøj kan også bruges til at tydeliggøre, hvordan støjen fra en vej kan variere under forskellige forhold. Hvordan lyder vejen for eksempel i modvind eller medvind, med flere biler eller flere tunge køretøjer på vejen? Det kan auraliseringen give svar på.

Læs mere om auraliseringer i Hvordan lyder mototvejen?

Lydbibliotek med mange års lydoptagelser af vejstøj

Selve auraliseringsværktøjet bygger på et omfattende lydbibliotek, der indeholder talrige lydoptagelser af bilpassager fra forskellige typer veje. Optagelserne er foretaget over en årrække og optaget i en meget fin lydkvalitet uden baggrundsstøj eller andre forstyrrende lyde. 

Ved auralisering bliver optagelserne korrigeret i forhold til den aktuelle afstand, terræn- og vindforhold, så optagelserne nøjagtigt svarer til det aktuelle eksempel, og lydoptagelserne bliver derefter klippet sammen til lydfiler af 1-2 minutters varighed. Lydfilerne indeholder et nøje afstemt antal bilpassagerer svarende til trafiktallet for den relevante periode, der gengives.
Hør Lydeksempler for vejstøj.

Resultat af auraliseringsværktøjet 

Auraliseringsværktøjet har allerede med succes været benyttet på borgermøder i forbindelse med udbygning af rute 18 mellem Herning og Holstebro. På møderne var der opstillet en stand med 8 høretelefoner og en skærmmonitor. Her kunne borgerne lytte til forskellige lyttesituationer og selv tage stilling til støjforskellen på den eksisterende landevej med en hastighedsgrænse på 80 km/t og en motorvej på 130 km/t. Det var også muligt for deltagerne at høre auraliseringer af forskellige støjreducerende tiltag, fx støjskærme og støjreducerende asfalt.

Jakob Fryd, der deltog på borgermøderne, og som har delt værktøjet med flere kolleger, fornemmer, at folk tager godt imod det nye værktøj:

”Det er min oplevelse, at det er en aha-oplevelse for folk, når de hører lytteeksemplerne, for ofte har folk andre forventninger til hvor meget eller hvor lidt, fx støjreducerende asfalt vil ændre støjen.”

Fremadrettet regner Jakob Fryd med, at auraliseringsværktøjet kan bruges i mange sammenhænge:

”Der har været en masse indledende øvelser for at få auraliseringsværktøjet på plads. Nu har vi en god metode, som vi kan anvende mere systematisk og billigt kan inkorporere i forskellige projekter. Fx hvis det drøftes, om der skal sættes en støjskærm op ved en motorvej, så kan vi nu give beboerne en oplevelse af, hvor stor eller lille effekten vil være. Men også internt kan vi bruge auraliseringen til at give vores kolleger en større forståelse for vejstøj.”

Auraliseringsværktøjet vil løbende blive ajourført og tilpasset med nye lydfiler.

Du kan også høre hvordan vejstøjen virkelig lyder 

Det er muligt at høre auraliseringerne af vejstøjen, som er samlet på dette link.

På websiden er der en forklaring til indstillingen af lydniveauet. Selve lydfilerne downloades og afspilles ved hjælp af FORCE Technologys specialudviklede platform, SenseLabOnline, som særligt egner sig til afspilning af lydfiler.