Alle fjernvarmeværker og forbrændingsanlæg med fyringsanlæg på 5-49 MW skal måle emissioner inden for de første 4 måneder af 2025.

Et nyt EU-direktiv, Medium sized Combustion Plant (MCP) direktivet, har udmøntet sig i en ny dansk bekendtgørelse, der gælder mellemstore fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW og mindre end 50 MW. Pr. 1. januar 2025 bliver disse anlæg omfattet af miljøkravene i bekendtgørelsen om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg.

Bekendtgørelsen gælder for over 400 mellemstore fyringsanlæg, der måske ikke tidligere har fået målt emissioner

De mange mellemstore fyringsanlæg er fordelt på gasturbiner, motorer og kedler, som fx fyrer med fast træbiomasse, gasolie eller naturgas, som alle er omfattet af den nye bekendtgørelse. De skal fremover have foretaget emissionsmålinger for fx CO og NOx.

Nogle af anlæggene er enten spidslast- eller nødanlæg. Dvs. de enten står klar til at starte op ved behov, fx hvis det er ekstra koldt om vinteren eller ved planlagt nedlukning af de store anlæg eller i nødstilfælde, hvis strømmen går på kritiske infrastrukturer fx hospitaler, datacentre mm.

Bekendtgørelsen får konsekvenser for de anlæg, der nu skal have målt emissioner, som enten aldrig har fået målt før eller måske skal have målt på en anden måde, end de plejer. Der kan også forekomme ekstra målinger, der betyder, at anlæggene skal have foretaget emissionsmålinger med kort interval.

Tidsfristen for at gennemføre emissionsmålinger er kun 4 måneder

Vinduet for emissionsmålingerne er kun på 4 måneder, og alle målinger skal udføres i perioden 1. januar 2025 til 30. april 2025. 

Udfordringen med den snævre tidsramme og de mange mellemstore fyringsanlæg, der skal have målt, kan betyde, at det bliver svært at finde et målefirma, der kan gennemføre målingerne, da der sandsynligvis ikke er tilstrækkelig målekapacitet i Danmark til at løse opgaven på så kort tid, som der er tale om.

Derfor er det vigtigt for de mellemstore fyringsanlæg hurtigt at henvende sig til et målefirma for at få booket en tid i kalenderen, så de kan nå det inden for tidsfristen og dermed leve op til vilkårene fra myndighederne.

Risiko for manglende målested eller dårlige adgangsforhold på mellemstore fyringsanlæg

Mange af de anlæg, der ikke har fået målt emissioner tidligere, har ikke et indrettet målested eller adgangsforhold, der gør det muligt at gennemføre målingen, uden betydelig forberedelse til etablering af måleporte og adgangsforhold. 

Miljøstyrelsen stiller krav om indretning af målesteder, som er beskrevet i Miljøstyrelsens metodeblad MEL-22, der udgives af Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften. 

Som det fremgår af MEL-22, stiller måling af koncentrationer af fx CO og NOX ikke de store krav til målestedets indretning, men skal der udføres målinger af røggasflow og/eller formaldehyd, er det noget mere kompliceret. 

Herudover er mange af disse anlæg ikke forberedt til målinger, dvs. der både skal sikres, at målefirmaet kan komme sikkert til skorstenene, samt at målingerne kan gennemføres i henhold til retningslinjerne i MEL-22.

Røggasflowet skal kendes for at kunne fastsætte B-værdierne for luftforurening

For nyere anlæg kan der også være behov for at vurdere, om B-værdierne er overholdt. B-værdier kaldes også ”bidragsværdier”, og er en grænseværdi for, hvor meget en virksomhed må bidrage med af luftforurening i omgivelserne (fx hos naboen). 

For at kunne beregne om B-værdierne er overholdt, kræves det, at man kender røgasflowet ud af skorstenen. Røggasflowet kan måles direkte eller i visse tilfælde beregnes ud fra viden om brændslets sammensætning, brændselsforbruget og ilt-koncentrationen i røggassen. I visse tilfælde skal der også måles formaldehyd (på motorer).

Bestil tid til emissionsmåling i god tid

Den snævre tidsramme og udfordringerne med indretning af målesteder betyder, at det er en god ide at gå i gang med planlægningen hurtigt.

Kontakt os, hvis du har brug for at få foretaget de krævede akkrediterede emissionsmålingerne fra 1. januar og 30. april 2025, eller hvis du har brug for rådgivning fx vedr. indretning af målesteder.