Kvalitetssikring af automatisk målende systemer (AMS) sikrer, at dit anlæg overholder kravene fra Miljøstyrelsen og SKAT og kan medføre besparelser i din afgiftsbetaling. 

Kvalitetssikring af AMS sikrer korrekt afgiftsbetaling og overholdelse af krav

Har du automatisk målende systemer (AMS) på dit anlæg, er du forpligtet til at gennemføre kvalitetssikring inden for de tidsrammer, der er fastlagt af Miljøstyrelsen. Opfylder du ikke myndighedskravene til kvalitetssikring af AMS, risikerer du at miste retten til at drive anlægget.

Du er endvidere forpligtet til at overholdene reglerne om kvalitetssikring af AMS fra SKAT, der kan udstede bøder eller forhøjede afgifter ved afvigelser.

Desuden kan du med kvalitetssikring af AMS sikre, at dine automatisk målende systemer er indstillet korrekt og i henhold til den gældende lovgivning. Dermed undgår du fejl og mangler i målinger af f.eks. NOX, svovl og CO2 og sikrer korrekt afgiftsbetaling på dit anlæg. 

Kvalitetssikring af AMS i FORCE Technology

FORCE Technology tilbyder rådgivning, måling og kurser i forhold til kvalitetssikring af AMS. Som kunde kan du forvente opfyldelse af krav i standarder og bekendtgørelser og høj kvalitet i opgaveudførelsen, fordi vi:
 • har mange års erfaring på luftmåling- og emissionsområdet
 • har en stor stab af erfarne luftforureningsspecialister og måleteknikere
 • har bred og opdateret viden om miljølovgivning og standarder
 • har en stor instrumentpark som inkluderer måleudstyr til specialmålinger
 • er akkrediterede af DANAK
 • er Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften.

Inden for kvalitetssikring af automatisk målende systemer tilbyder vi at:

 • udarbejde måleprogrammer, der sikrer, at krav i standarder og bekendtgørelser kan opfyldes
 • udføre parallelmålinger og levere en færdig QAL2 eller AST rapport, som din virksomhed kan sende til myndighederne
 • rådgive om eller gennemføre QAL3, hvor vi står for den praktiske del inklusiv dokumentation for, at arbejdet er udført.

Planlægning sikrer kvalitet og minimerer omkostningerne

FORCE Technology er akkrediteret til at udføre de parallel- og miljømålinger, som miljøgodkendelsen foreskriver.  Omfanget af målinger er ofte stort, og vi optimerer derfor arbejdet i tæt dialog med dig, således at arbejdet kan udføres effektivt med hensyn til tid og udgifter.

Med udgangspunkt i en dialog med dig opstiller vi et program for opgavens gennemførelse. Vi sikrer, at vores måleteknikere reagerer i de situationer, hvor betingelserne for parallelmålingen ikke er opfyldt. Ofte kan vi undgå spildte timer, dobbeltarbejde og dyre ekstramålinger for dig som kunde. 

Måleteknikerne i FORCE Technology råder over en stor instrumentpark, inklusiv måleudstyr til specialmålinger, og henter stor support fra luftforureningsspecialister og ingeniører i hele organisationen.

Supplerende miljømålinger

Foruden nævnte ydelser inden for kvalitetssikring af AMS, tilbyder FORCE Technology en række supplerende miljømålinger.

 • Præstationskontrol-målinger

  De parametre, som ikke kan måles med AMS (f.eks. spormetaller og dioxiner), skal udføres som præstationskontrol målinger. I forbindelse med at FORCE Technology udfører parallelmålinger til kvalitetssikring af AMS, tilbyder vi også at udføre de øvrige målinger, myndighederne stiller krav om. På denne måde kan du reducere de totale omkostninger til målinger.
 • Kontrol af O2 og H2O

  DS/EN 14181-standarden stiller ikke krav til kvaliteten af anlæggenes egne målinger af f.eks. O2 og H2O. Da O2 og H2O generelt er meget vigtige parametre for bl.a. anlæggets drift, tilbyder vi at udføre kontrol for disse perifere AMS samtidig med de øvrige parallelmålinger.
 • Homogenitetstest

  Alle AMS målesteder skal i henhold til DS/EN 15259 testes for homogenitet (dvs. om gasserne er opblandet ensartet på målestedet). FORCE Technology tilbyder at udføre homogenitetstesten, i forbindelse med at vi alligevel udfører parallelmålinger, hvilket kan reducere udgifterne til testen betragteligt.
 • Signalvejstest 

  Endvidere tilbyder vi at gennemføre en signalvejstest, hvor vi undersøger om AMS signaler føres korrekt frem, om diverse korrektioner og middelværdiberegninger udføres korrekt samt om systemet optæller grænseværdioverskridelser korrekt. Signalvejstesten giver dig sikkerhed for at din miljørapport og din afgiftsbetaling er korrekt.

Kontakt vores konsulenter for at vide mere om kvalitetssikring af AMS eller for at komme i gang med kvalitetssikring.

FAQ

QAL3 software til kontrol og monitorering

FORCE Technology har udviklet et web-baseret QAL3 software til kontrol af AMS-måleudstyr på anlæg, også kaldet QAL3 kontrol, der hedder FORCE Inspect QAL.

Softwaret kan anvendes i forbindelse med myndigheders fokus på anlæggets evne til løbende at monitorere og dokumentere stabilitet og målenøjagtighed.

FORCE Inspect QAL er tilgængeligt på internettet og kan håndtere anlæg med få eller mange anlægsmålere/komponenter, samtidig med det giver det fulde overblik over AMS-status. Det gør det nemt at dele overbliksfiler, tillader flere brugere samtidigt og er tilgængeligt på smartphones, tablets og PC.

FORCE Inspect tilbydes på Engelsk, Dansk, Svensk og Norsk.

Læs mere om QAL3 software til egenkontrol af AMS.