Moderne pitch-regulerede vindmøller udnytter vinden bedre, så vindmøllens ydelse optimeres. Selv om det er et plus for energiregnskabet, er der blandt befolkningen udtrykt bekymring for, at vindmøllerne støjer relativt mere ved vindhastigheder uden for kontrolzonen på 6 og 8 meter/sekund. Miljøstyrelsen bad FORCE Technology undersøge sagen nærmere.

Måling af vindmøllestøj

I Danmark er støj fra vindmøller siden 1991 reguleret ved Miljøministeriets ”Bekendtgørelser om støj fra vindmøller” nr. 304 (af 14. maj 1991), nr. 1518 (af 14. december 2006) og nr. 1284 (af 15. december 2011).

Vindmøllestøj måles ifølge Miljøministeriets bekendtgørelser ved vindhastigheder på 6 og 8 meter/sekund. Moderne vindmøller bliver stadigt mere avancerede og udstyret med flere indstillingsmuligheder, der gør det er muligt at tilpasse vindmøllens ydelse efter vindforholdene, hvor møllen står.

Men med flere indstillingsmuligheder er der også opstået en bekymring blandt befolkningen for, at vindmøllefabrikanterne og -ejerne indstiller vindmøllerne, så støjen kunstigt dæmpes ved kun 6 og 8 m/s, mens vindmøllerne støjer relativt mere ved andre vindhastigheder. Derfor anmodede Miljøstyrelsen FORCE Technology om at undersøge, om der var noget om sagen.

Datamateriale fra 74 målinger af støjemission fra vindmøller

FORCE Technology har udført en omfattende mængde kontrolmålinger fra forskellige vindmøller i Danmark siden midten af 80’erne.

Til denne opgave gennemsøgte vi arkivet for målinger på moderne vindmøller, der også dækker andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s, og på baggrund af de fundne data udførte vi en samlet analyse af støjemissionen ved de forskellige vindhastigheder. Det endelige datamateriale omfatter 74 målinger i tidsperioden 2010 til 2013 på 6 forskellige vindmølletyper, der repræsenterer de vindmølletyper, der hyppigst er opsat i Danmark de seneste år.

Konklusionen på målinger af støjemissionen fra vindmøller

Efter at have gennemanalyseret det store datagrundlag var vores konklusion, at der ikke er grund til bekymring for forhøjet støjemission, idet der ikke er en tendens til nedgang i støjen ved 6 og 8 m/s.

Generelt viser data, at støjen fra vindmøllerne stiger med vindhastigheden op til 7 m/s, hvorefter støjen ved højere vindhastigheder typisk enten er konstant eller let faldende. For støjreducerede vindmøller er der stor spredning i støjen, hvilket formentlig skyldes, at de målte vindmøller hver især opererer i flere forskellige støjindstillinger. Generelt indikerer datamaterialet, at kildestyrken stiger op til en vis vindhastighed, hvorefter kurven flader ud.

”Den gennemførte analyse kan således ikke bekræfte, at støjreducerede vindmøller giver anledning til væsentligt større støjudsendelse ved andre vindhastigheder end ved 6 og 8 m/s. Datamaterialet, der ligger til grund for analysen er dog begrænset, og Miljøstyrelsen vil derfor fortsat have fokus på spørgsmålet og følge udviklingen. Konklusionen fremgår også i et svar til Folketingets Miljøudvalg,” siger Jesper Mogensen, som også fremover vil holde et vågent øje med vindmøllestøj:

”Vi har fået et godt overblik og forøget vores viden om vindmøllestøj, men det er selvfølgelig et område, vi vedbliver at være opmærksomme på, i takt med at nye vindmølletyper og ny teknologi kommer til.”

Læs også om WHO's anbefalinger til støjregulering fra bl.a. vindmøller.