Når vindmøller opføres, er det et krav at dokumentere de støjmæssige konsekvenser for nærområdet. FORCE Technology måler og beregner vindmøllestøj og udarbejder akkrediterede rapporter til dokumentation over for myndighederne.

Uvildig rådgivning om vindmøllestøj

Skal I have godkendt opstillingen af en vindmølle, stor eller lille, ny eller gammel, kan vi beregne de støjmæssige konsekvenser for projektet og udarbejde den nødvendige dokumentation til brug for myndighedernes behandling af projektet.

Vi har en lang tradition for samarbejde med virksomheder i energisektoren, herunder som led i lokalplaner i form af VVM-redegørelser (miljøvurderinger), støjdæmpning og handlingsplaner for overholdelse af støjgrænser.

I planlægningsfasen beregner vi støjbidraget hos naboerne på grundlag af vindmøllefabrikantens lydeffektniveau for vindmøllen eller vindmøllerne, hvis der er tale om en vindmøllepark.

Få gavn af vores ekspertviden om vindmøllestøj

Som kunder i FORCE Technology er I sikret højeste kvalitet i rådgivning, måling og beregning af vindmøllestøj.

Vi har deltaget i udviklingen af den internationalt accepterede målemetode IEC 61400-11, der ligger til grund for metoderne i de danske bekendtgørelser om støj fra vindmøller, hvor vi desuden deltager som høringspart. Vi har således førstehåndsviden om støjmålinger på vindmøller.

Til målingerne bruger vi et dedikeret system til måling af vindmøllestøj. Således kan I som kunder være sikre på, at jeres målinger håndteres i en simpel og effektiv proces lige fra planlægning af målingerne til rapportering af resultaterne.

Vi udfører jævnligt udredning for Miljøstyrelsen og deltager i forskningsprojekter, f.eks. om smart støjregulering af vindmøller. Vi medvirker dermed til at sikre, at viden om støj fra vindmøller i Danmark holdes opdateret.

Akkreditereret støjmåling ved opstilling af nye vindmøller

Inden I opstiller nye vindmøller, skal støjbidraget og det interne lavfrekvente støjbidrag for de kommende naboer beregnes.

I forbindelse med idriftsættelsen af vindmøllerne måler vi lydeffektniveauet ved vindmøllen eller ved mindst 3 vindmøller, hvis det er en vindmøllepark.

Med udgangspunkt i den bekendtgørelse om støj, der er gældende ved godkendelsen, beregner vi støjbidraget hos naboerne ved vindhastighederne 6 og 8 m/s i 10 meters højde. For vindmøller godkendt efter 2011, skal også støjbidraget fra øvrige vindmøller i området regnes med. Det er altså den samlede støj fra alle relevante vindmøller i nærheden af naboerne, der skal overholde de gældende grænseværdier.

Støjmåling ved typegodkendelse af vindmøller

I forbindelse med typegodkendelse, udfører vi måling af støj fra vindmøller iht. den internationalt anerkendte metode IEC 61400-11, både på store og små vindmøller, i såvel Danmark som i udlandet.

Vi arbejder under DANAK-akkreditering nr. 100, som er jeres garanti for, at vores rapporter lever op til såvel nationale som internationale krav.

Derved kan I anvende vores rapport som dokumentation for overholdelse af gældende krav i godkendelsesprocessen.

Måling og beregning af vindmøllestøj offshore

Offshore vindmøller er opsat på havet typisk i nogen afstand fra kysterne. Ligesom for vindmøller på land, kan vi beregne støjen fra vindmøllerne ved hjælp af metoden fra vindmøllebekendtgørelserne. Den nyeste bekendtgørelse om støj fra vindmøller (BEK 135) beskriver også støjmåling på vindmøller placeret på havet, hvilket vi også udfører.

Beregningsmetoden for lydudbredelse over vand er opdateret i nyeste bekendtgørelse (BEK 135). Opdateringen er udført på baggrund af en undersøgelse, som vi i FORCE Technology har udført for Miljøstyrelsen. Derfor får I gavn af den nyeste viden på området i et samarbejde med os.

Lydudbredelse – Nord2000 modellen

Viden om lydudbredelse er en af vores helt særlige kompetencer, også inden for højtplacerede kilder som vindmøller.

Vi var omkring år 2000 en af arkitekterne bag lydudbredelsesmodellen Nord2000, som siden i år 2009 er blevet videreudviklet og valideret for høje støjkilder som vindmøller, og nu er en anerkendt og hyppigt anvendt model for beregning af lydudbredelse for støj fra vindmøller.

Læs mere om det forskningsprojekt, vi  deltager i, med fokus på yderligere forbedring og validering af Nord2000 beregningsmodellen, kaldet DecoWind.

Støj og vibrationer fra delkomponenter

Vi tilbyder rådgivning, måling og dokumentation af akustisk støj og vibrationer fra delkomponenter i henhold til gældende direktiver, bekendtgørelser og internationale standarder. Støj- og vibrationsmålingerne udføres i egne laboratorier eller on site hos jer.

Læs mere om støj- og vibrationsmålinger.

Støj fra energianlæg

Som energianlæg har I ansvar for at overholde myndighedernes krav til måling og dokumentation af støj.

Vi tilbyder rådgivning og målinger, der sikrer jer den største viden om jeres støjudledning og -påvirkning på nærområdet. Vi udarbejder handlingsplaner med anvisninger om, hvordan I kan reducere støj fra anlægget.

Læs mere om måling og beregning af miljøstøj.

Kontakt os for mere information om vindmøllestøj eller læs mere om akustik, støj, lyd og vibrationer.