Få hjælp til at måle og beregne vindmøllestøj, og til at udarbejde akkrediterede rapporter til dokumentation over for myndighederne.

Uvildig rådgivning om vindmøllestøj

Når vindmøller opføres, er det et krav at dokumentere de støjmæssige konsekvenser for nærområdet.

Skal du have godkendt opstillingen af en vindmølle, stor eller lille, ny eller gammel, kan vi beregne de støjmæssige konsekvenser for projektet og udarbejde den nødvendige dokumentation til myndighedernes behandling af projektet.

Vi har en lang tradition for samarbejde med virksomheder i energisektoren, herunder som led i lokalplaner i form af VVM-redegørelser (miljøvurderinger), støjdæmpning og handlingsplaner for overholdelse af støjgrænser.

I planlægningsfasen beregner vi støjbidraget hos naboerne på grundlag af vindmøllefabrikantens lydeffektniveau for vindmøllen eller vindmøllerne, hvis der er tale om en vindmøllepark. 

Få gavn af vores ekspertviden om vindmøllestøj

Du får adgang til den højeste kvalitet i rådgivning, måling og beregning af vindmøllestøj.

Vi har deltaget i udviklingen af den internationalt anerkendte målemetode IEC 61400-11, der ligger til grund for metoderne i de danske bekendtgørelser om støj fra vindmøller. Desuden deltager vi som høringspart. Du får således adgang til førstehåndsviden om måling af støj fra vindmøller.

Vi bruger et velafprøvet system til måling af vindmøllestøj. Derfor kan I være sikre på, at jeres målinger håndteres i en simpel og effektiv proces - lige fra planlægning af målingerne til rapportering af resultaterne.

Vi udfører jævnligt udredning for Miljøstyrelsen og deltager i forskningsprojekter, fx om smart støjregulering af vindmøller. På den måde er vi med til at sikre, at viden om støj fra vindmøller holdes opdateret.

Akkreditereret støjmåling ved opstilling af nye vindmøller

Når en vindmølle bliver sat i drift, måler vi lydeffektniveauet ved vindmøllen eller – hvis det er en vindmøllepark – ved mindst 3 vindmøller.

Med udgangspunkt i den bekendtgørelse om støj, der gælder ved godkendelsen, beregner vi støjbidraget hos naboerne ved vindhastighederne 6 og 8 m/s i 10 meters højde.

For vindmøller godkendt efter 2011 skal også støjbidraget fra øvrige vindmøller i området regnes med. Det er altså den samlede støj fra alle relevante vindmøller i nærheden af naboerne, der skal overholde de gældende grænseværdier.

Støjmåling ved typegodkendelse af vindmøller

I forbindelse med typegodkendelse, måler vi støj fra vindmøller iht. den internationalt anerkendte metode IEC 61400-11 – på store og små vindmøller, i såvel Danmark som i udlandet.

Vi arbejder under DANAK-akkreditering nr. 100. Det er din garanti for, at rapporterne lever op til både nationale og internationale krav. Du kan derfor bruge vores rapporter som dokumentation for overholdelse af gældende krav i godkendelsesprocessen.

Måling og beregning af vindmøllestøj offshore

Offshore-vindmøller er opsat på havet. Den nyeste bekendtgørelse om støj fra vindmøller (BEK 135) beskriver også støjmåling på vindmøller placeret på havet. Ligesom for vindmøller på land, kan vi beregne støjen fra vindmøller på havet ved hjælp af metoden fra vindmøllebekendtgørelserne.

Beregningsmetoden for lydudbredelse over vand er opdateret i nyeste bekendtgørelse (BEK 135). Opdateringen er udført på baggrund af en undersøgelse, som vi har udført for Miljøstyrelsen. Derfor får du gavn af den nyeste viden på området, når du samarbejder med os.

Lydudbredelse – Nord2000 modellen

Viden om lydudbredelse er en af vores helt særlige kompetencer, også inden for højtplacerede kilder som vindmøller.

Vi var en af arkitekterne bag lydudbredelsesmodellen Nord2000 – anerkendt og hyppigt anvendt til beregning af lydudbredelse for støj fra vindmøller.

Læs mere om forskningsprojektet DecoWind, som vi deltager i, og som har fokus på yderligere forbedring og validering af Nord2000 beregningsmodellen.

Støj og vibrationer fra delkomponenter

Vi tilbyder rådgivning, måling og dokumentation af akustisk støj og vibrationer fra delkomponenter i henhold til gældende direktiver, bekendtgørelser og internationale standarder.

Støj- og vibrationsmålingerne udføres i egne laboratorier eller on- site hos jer. 

Læs mere om støj- og vibrationsmålinger.

Støj fra energianlæg

Energianlæg har ansvar for at overholde myndighedernes krav til måling og dokumentation af støj.

Vi tilbyder rådgivning og målinger, der sikrer jer den største viden om jeres støjudledning og -påvirkning af nærområdet. Vi udarbejder handlingsplaner for, hvordan I kan reducere støj fra anlægget.

Læs mere om måling og beregning af miljøstøj.

Kontakt os for mere information om vindmøllestøj eller læs mere om akustik, støj, lyd og vibrationer.