Virksomheder og bygge-anlægsprojekter kan få målt og beregnet miljøstøj som dokumentation overfor myndighederne og få rådgivning om støjdæmpende tiltag og overholdelse af støjgrænser.

Forundersøgelser og beregninger af støjkonsekvenser er forudsætningen for et godt forhold mellem virksomheder, naboer og miljømyndigheder. 

Akkrediterede støjmålinger og korrekt dokumentation for industrivirksomheder 

De fleste større industrivirksomheder har en miljøgodkendelse, der sætter rammerne for, hvor meget støj de må udlede i nærområdet. Deraf kender I også konsekvenserne af jeres støjudledning og mulighederne for uforandret produktion og fortsat vækst i tilfælde af, at der opføres boliger i nærheden.

Som virksomhed kan I få målt miljøstøj og få udarbejdet handlingsplaner. Via vores DANAK-akkreditering sørger vi for en korrekt dokumentation af støjforholdene og medvirker til en konstruktiv dialog med miljømyndigheden.

Skal I dokumentere miljøstøjen fra et produkt eller en udvidelse af virksomheden, kan vi udstede akkrediterede rapporter til brug for myndighedsbehandlingen. Hvis virksomheden støjer for meget, kan I få rådgivning om støjdæmpning og udarbejde handlingsplaner for at overholde støjgrænserne. 

Reducer miljøstøj fra restaurationer

Mange restauranter, cafeer og bodegaer ligger midt i boligkvarterer med mange naboer. Derved giver miljøstøj fra cafeer og spillesteder fra tid til anden anledning til støjklager.

Som restauratør kan I få udarbejdet konkrete forslag til at reducere støjen, såsom en effektiv ophængning af musikanlæggets højttalere eller dæmpning af lydforholdene i rummene, for dermed at mindske risikoen for klager fra naboerne.

Ved at måle både støjen i restaurationen og lydisolationen mellem restaurationen og naboen, kan i indstille og plombere musikanlægget, så støjgrænserne ved naboen kan overholdes. Hvis ejendommen er af ældre dato, kan det være nødvendigt at forbedre lydisolationen af vinduer, vægge eller lofter

Reducer byggepladsstøj gennem grundige forundersøgelser

Skal I have godkendt et byggeprojekt eller et anlægsarbejde, kan vi beregne de støjmæssige konsekvenser for projektet til brug for VVM-redegørelser/miljøvurderinger, myndighedsgodkendelse og lignende.

På grundlag af oplysninger om typen og antallet af støjende maskiner (fx piloterings- og gravemaskiner) og forventede driftstider, kan vi opbygge en støjmodel af byggepladsen og naboområder. På den måde kan vi beregne, hvilke maskiner der evt. kan overskride grænseværdierne og  anvise metoder til at støjdæmpe. Eksempler på støjdæmpende tiltag er at opsætte støjhegn eller fordele maskiner på pladsen mere hensigtsmæssigt over arbejdsdagen.

Ekstern støj fra byggepladser er særligt aktuelt i storbyer, hvor byggerier af Metro, letbaner og bygninger foregår helt tæt på mange etageejendomme.

Mange naboklager skyldes, at der ikke er udført tilstrækkeligt gode forundersøgelser ved planlægning af nye boliger eller placering af erhvervsområder. Hvis undersøgelserne ikke gennemføres, er det både dyrt, vanskeligt – og i nogle tilfælde helt umuligt – at reducere støjen for at overholde støjkravene. 

Når byggepladsen er en arbejdsplads

Derudover kan vi kortlægge og rådgive om reducering af støjniveauet på byggepladsen, så I sikrer et tåleligt arbejdsmiljø for byggepladsens medarbejderne.

Har I fx stillet de nødvendige personlige værnemidler til rådighed, så medarbejderne undgår høreskader og andre gener, samt støjdæmpet maskiner, sså I undgår et unødigt højt støjniveau på byggepladsen?

Kontakt os for mere information om miljøstøj for virksomheder, restauratører og i bygge- og anlægsprojekter eller læs mere om akustik, lyd, støj og vibrationer. 

Hvad tilbyder vi inden for akustik, støj og vibrationer?