Bliv certificeret til at udføre støjmålinger og -beregninger og brug det som beslutningsgrundlag i kommuners og andre myndigheders sagsbehandling.

Som certificeret kan du udføre "Miljømåling - ekstern støj" og "Miljømåling - trafikstøj". Vores certificeringsordning og -proces er akkrediteret af DANAK.

Certificeringen giver dig dokumentation for, at du har de nødvendige kvalifikationer til at udføre støjmålinger og -beregninger.

Certificering til miljømåling - ekstern støj og trafikstøj 

FORCE Technology certificerer personer til “Miljømåling – ekstern støj” og “Miljømåling – trafikstøj” efter Miljøstyrelsens godkendelsesordning.

”Miljømåling – trafikstøj” kan enten være en overbygning til ”Miljømåling – ekstern støj” eller et selvstændigt certifikat på trafikstøjsberegninger.

Du kan blive certificeret til trafikstøjsberegninger uden at have måleinstrumenter til rådighed. Det kan være interessant for dig, som primært arbejder med planlægning af veje og jernbaner og ellers ikke beskæftiger dig med støjmålinger. 

Certificeringsordningen er DANAK akkrediteret

Vores certificeringsordning er akkrediteret af DANAK (akkrediteringsnummer 3003) i henhold til ISO 17024. Eventuelle interessekonflikter afdækkes så ordningen er upartisk.

Certificeringspersonalet må ikke inden for en toårs periode have været involveret i en konkret sag. Personoplysninger behandles fortroligt og udleveres ikke til tredjepart.

Betingelser for certificering og ansøgningsskemaer er de samme for begge certificeringsordninger.

Omfang af miljømåling certificeringsordningen 

Vi certificerer i henhold til “Bekendtgørelse nr. 529 af 14/05/2023" (”Analysekvalitetsbekendtgørelsen”) og kan certificere personer til udførelse af “Miljømåling – ekstern støj”/”Miljømåling – trafikstøj” inden for ekstern industristøj, trafikstøj (vej & jernbane), eksterne vibrationer samt kildestyrke af håndvåben.

Betingelser for certificering til miljømåling

Personcertificeringen kræver, at du som ansøger er uddannet til – og har arbejdet med – ekstern støj og i øvrigt opfylder betingelserne beskrevet i: 

  • Analysekvalitetsbekendtgørelsens bilag 4
  • Retningslinje RL20/96: Kvalitetskrav til “Miljømåling – ekstern støj”/”Miljømåling – trafikstøj” som kan downloades på www.referencelaboratoriet.dk.
  • Certificerede personer skal være tilknyttet et af Miljøstyrelsen godkendt laboratorium og skal deltage personligt i de sammenlignende støjmålinger, Referencelaboratoriet udbyder med 18 måneders intervaller.

Referencelaboratoriet behandler ansøgninger om godkendelse af laboratorier.

Ansøgning om certificering til miljømåling

Hent og udfyld ansøgningsskema her på siden, og send det til certif@forcetechnology.com

Suspendering af certifikater

Ordningen kan suspendere, tilbagetrække eller indskrænke certifikater i henhold til kvalitetsproceduren DQP-240.08, som kan du kan downloade her på siden.

Certifikatets varighed

Certifikatet gælder i  3 år, og vi kontrollerer løbende, at de certificerede opfylder betingelserne for at opretholde certifikatet.

Find godkendte laboratorier

Listen over godkendte laboratorier finder du på Referencelaboratoriets oversigt over godkendte laboratorier.

Anker og klager over Certificeringsordningen

Certificeringsordningen modtager og behandler ikke anonyme klager eller klager, hvor den, der klages over, ikke kan få oplyst, hvem klager er, og hvad indholdet i klagen er. 

Der kan klages til Certificeringsordningen over: 

  1. En certificeret persons kompetencer
  2. Certificeringsordningens beslutninger i forbindelse med administration af certifikater

Klager behandles efter proceduren DQP-240.10, som kan downloades her på siden. 

Generelt om klager over støjmålinger- og beregninger

Certificeringsordningen behandler ikke klager over certificerede personers rapporter eller afgørelser truffet på grundlag af den certificerede persons rapporter. I henhold til Miljøstyrelsens og Referencelaboratoriets klagevejledning skal sådanne klager rettes til den virksomhed, der har bestilt støjrapporten. 

Kun personer eller virksomheder, der er aftaleparter i sagen, kan klage. Klager skal registreres hos firmaet og rapporteres til Certificeringsordningen senest ved førstkommende årlige indberetning. På baggrund af klagens karakter og status beslutter Certificeringsordningen om den certificerede skal redegøre for tilbagemeldingen til klager og eventuelle korrigerende handlinger.

Klager over en kommunes (eller en anden tilsynsmyndigheds afgørelse) fx på baggrund af en støjrapport - skal rettes til denne eller til Ankestyrelsen.

Seneste ændringer

Maj 2023: Bekendtgørelse nr. 529 af 14/05/2023 fra Miljøministeriet.

Certificeringsomkostning

Årsgebyr for certificering er pr. januar 2024: DKK 16.610.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at skrive til certif@forcetechnology.com. Så svarer vi dig hurtigst muligt.