Vi tester og dokumenterer støj og vibrationer fra maskiner. Vi er udpeget Notified Body til maskinstøjmåling til brug for CE-mærkning og akkrediteret til at udføre støj- og vibrationsmålinger af DANAK.

Vi har næsten 80 års erfaring med rådgivning om støj, akustik og vibrationer.

Akkrediterede støj- og vibrationsmålinger og dokumentation

Vi tilbyder rådgivning, måling og dokumentation af akustisk støj og vibrationer fra maskiner i henhold til gældende direktiver, bekendtgørelser og internationale standarder. Støj- og vibrationsmålingerne udføres i egne laboratorier eller on site hos maskinleverandører og -fabrikanter.

Vi udfører støj- og vibrationsmålinger under DANAK-akkreditering nr. 100, som er jeres garanti for, at vores rapporter lever op til såvel nationale som internationale krav.

Som kunde hos FORCE Technology får I både adgang til vores avancerede udstyr og gavn af vores mangeårige ekspertise inden for støj- og vibrationsmålinger, test, analyser, rådgivning og reduktion af støjudledning.

Rådgivning om maskinstøj og vibrationer i produktudvikling

Et støj- og vibrationsdæmpet produkt kan give markedsmæssige fordele.

Vi tilbyder rådgivning og måling af akustisk støj og vibrationer fra maskiner fra den konceptuelle fase med prototypeudvikling og til det færdige produkt.

I produktudviklingen får I hjælp til at benytte de rette materialer og teste deres støjmæssige egenskaber, før I anvender dem i produktet. I kan også få hjælp til at optimere lydkvalitet og lyddesign, hvor vi skaber og komponerer den ”rigtige” lyd til jeres produkt.

Vi kan desuden hjælpe med lydisolering, lydudstråling, strukturdynamik, beregningsmetoder, prøvning og verifikation.

Maskinstøjmålinger og støjdæmpning af maskinstøj

CE-mærkning af maskiner i henhold til Maskinstøjsdirektivet

FORCE Technology er udpeget som Notified Body af Miljøstyrelsen til at udføre støjmålinger til brug for CE-mærkning efter Maskinstøjsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsen implementerer Europaparlamentets og Rådets Direktiv 2000/14/EF, “Maskinstøjsdirektivet”.

Maskiner, som er omfattet af bekendtgørelsen, må kun markedsføres eller tages i brug, hvis de overholder reglen om maksimalt støjniveau eller støjmærkning. Der er støjgrænser for en lang række maskiner f.eks. plæneklippere, gaffeltrucks, grave-læssemaskiner samt dozere og lignende entreprenørmaskiner.

Vi udfører en lang række andre typer af støjdeklarationer og målinger af støj på operatørpladser, hvilket er en del af vores omfattende DANAK-akkreditering.

Støjdæmpning af maskinstøj

Vi tilbyder rådgivning ved måling, beregning og dæmpning af støj fra maskiner.

For at sikre en optimal løsning vil vi begynde et projekt med at kortlægge støjen fra produktet. Til dette anvender vi avanceret måleudstyr, hvor vi dokumenterer lydudstrålingen fra forskellige delkilder på produktet.

På baggrund heraf fastlægger vi en prioriteringsrækkefølge af de mest dominerende delstøjkilder. Herudfra kan vi udfærdige de nødvendige støjdæmpende foranstaltninger, som sikrer en optimal løsning.

Eksempler på støjdæmpende foranstaltninger kan være design af afskærmninger, beregninger af lyddæmpere til ventilations- og udstødningssystemer, udskiftning af komponenter til en mere støjsvag type, elastisk opstilling af maskiner og rørsystemer.

Vibrationer og vibrationsmålinger

Vibrationer er rystelser, og hvis de opstår i arbejdsmiljøet, har Arbejdstilsynet regler for, hvor kraftigt de må påvirke mennesker. Derfor er det vigtigt at kunne måle og analysere påvirkningen i relation til et godt arbejdsmiljø. Vi har udstyr til at måle og rapportere hånd-arm vibrationer og helkropsvibrationer i forhold til arbejdsmiljø og i henhold til Arbejdstilsynets regler.

Tilstandsvurdering af maskiner og udstyr i forhold til vibrationer

Der er vibrationer overalt, hvor der er maskiner i drift. Især maskiner, der er i ubalance, giver anledning til vibrationer og dermed dårlige driftsforhold i en produktion. Måske forplanter vibrationerne sig videre til andre dele af processen eller giver anledning til generende støj.

Vi tilbyder rådgivning i forbindelse med tilstandsvurdering af maskiner og udstyr – og vi leverer løsningsforslag, så produktionen ikke forstyrres unødigt.

Beregning af og rådgivning om udendørs vibrationer

Bygninger kan påvirkes af vibrationer fra nærliggende maskiner, f.eks. ved entreprenørarbejder eller tæt ved en jernbane. Hvis vibrationerne er kraftige, kan de afstedkomme gener for de mennesker, der opholder sig i bygninger i nærheden, eller skader på bygninger.

Miljøstyrelsen har derfor opstillet grænser for vibrationer i bygninger og den lavfrekvente støj, som er forårsaget af vibrationspåvirkninger.

Vi tilbyder entreprenøren, bygherrer, beboere og forsikringsselskaber undersøgelser af vibrationspåvirkninger, der sikrer, at I kan:

  • Dokumentere om en grænse er overholdt eller overskredet
  • Monitorere, dvs. overvåge i kortere eller længere tid
  • Forundersøgelse, f.eks. i forbindelse med VVM-analyser (miljøvurderinger)
  • Problemløse eller forebygge bygningsskader

Vi har gennem en årrække opbygget stor erfaring med vibrationer, og vi har udviklet et værktøj til at beregne vibrationers udbredelse. Herudover er vi akkrediteret til at måle vibrationer i det eksterne miljø. Ved vurdering af risiko for bygningsskader på grund af vibrationer læner vi os op ad f.eks. DIN 4150-3.

Kontakt os for mere information om rådgivning og dokumentation af maskinstøj og vibrationer eller læs mere om akustik, støj, lyd og vibrationer.