Få kompetent rådgivning om maskinstøj, akustik og vibrationer. Vi kan hjælpe med maskinstøjmåling til brug for CE-mærkning, og er akkrediteret til at udføre måling af støj og vibration.

Akkrediteret støj- og vibrationsmåling og dokumentation

Vi tilbyder rådgivning, måling og dokumentation af akustisk støj og vibrationer fra maskiner i henhold til gældende direktiver, bekendtgørelser og internationale standarder. Støj- og vibrationsmålingerne udfører vi i egne laboratorier eller on -site hos maskinleverandører og -fabrikanter.

Støj- og vibrationsmålinger foretages under DANAK-akkreditering nr. 100. Det er jeres garanti for, at rapporterne lever op til såvel nationale som internationale krav.

Få rådgivning om maskinstøj og vibrationer under produktudvikling

Et støj- og vibrationsdæmpet produkt kan give markedsmæssige fordele.

Vi tilbyder rådgivning og måling af akustisk støj og vibrationer fra maskiner fra den konceptuelle fase med prototypeudvikling og til det færdige produkt.

I produktudviklingen kan vi hjælpe jer til at benytte de rette materialer og teste deres støjmæssige egenskaber, før I anvender dem i produktet. Vi kan også hjælpe jer med at optimere lydkvalitet og lyddesign ved at skabe og komponere den helt rigtige lyd til jeres produkt.

Lydisolering, lydudstråling, strukturdynamik, beregningsmetoder, prøvning og verifikation er andre områder, vi kan hjælpe med.

Maskinstøjmålinger og støjdæmpning af maskinstøj

CE-mærkning af maskiner i henhold til Maskinstøjsdirektivet

Miljøstyrelsen har udpeget FORCE Technology som Notified Body til at udføre støjmålinger til brug for CE-mærkning efter Maskinstøjsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsen implementerer Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2000/14/EF, “Maskinstøjsdirektivet”.

Maskiner, som er omfattet af bekendtgørelsen, må kun markedsføres eller tages i brug, hvis de overholder reglen om maksimalt støjniveau eller støjmærkning. Der er støjgrænser for en lang række maskiner, fx plæneklippere, gaffeltrucks, grave-læssemaskiner samt dozere og lignende entreprenørmaskiner. 

Vi udfører en række andre typer af støjdeklarationer og målinger af støj på operatørpladser, hvilket er en del af vores omfattende DANAK-akkreditering.

Måling, beregning og dæmpning af støj fra maskiner

Vi starter et projekt med at kortlægge støjen fra produktet. Til det anvendes avanceret måleudstyr, som dokumenterer lydudstrålingen fra forskellige delkilder på produktet. 

På baggrund heraf fastlægger vi en prioriteringsrækkefølge af de mest dominerende delstøjkilder. Det gør det muligt at udfærdige de nødvendige støjdæmpende foranstaltninger, som sikrer en optimal løsning.

Eksempler på støjdæmpende foranstaltninger kan være:

  • Design af afskærmninger
  • Beregninger af lyddæmpere til ventilations- og udstødningssystemer
  • Udskiftning af komponenter til en mere støjsvag type
  • Elastisk opstilling af maskiner og rørsystemer

Vibrationer og vibrationsmålinger til gavn for arbejdsmiljøet

Vibrationer er rystelser, og Arbejdstilsynet har regler for, hvor kraftigt de må påvirke mennesker, hvis de opstår i arbejdsmiljøet. Derfor er det vigtigt at kunne måle og analysere påvirkningen i relation til et godt arbejdsmiljø.

Vi har udstyr til at måle og rapportere hånd-arm-vibrationer og helkropsvibrationer i henhold til Arbejdstilsynets regler. 

Måling af vibrationer i maskiner og udstyr til gavn for produktionen

Der er vibrationer overalt, hvor der er maskiner i drift. Maskiner i ubalance giver anledning til vibrationer, som igen fører til dårlige driftsforhold i produktionen. Vibrationerne kan forplante sig videre til andre dele af processen eller skabe generende støj.

I kan få rådgivning i forbindelse med tilstandsvurdering af maskiner og udstyr – og vi leverer løsningsforslag, så produktionen ikke forstyrres unødigt.

Beregning af og rådgivning om udendørs vibrationer – for komfort og sikkerhed

Vibrationer fra entreprenørarbejde eller jernbaner kan påvirke nærliggende bygninger. Hvis vibrationerne er kraftige, kan de give gener for de mennesker, der opholder sig i bygninger i nærheden, eller skader på bygninger.

Miljøstyrelsen har derfor opstillet grænser for vibrationer i bygninger og den lavfrekvente støj, som skyldes vibrationspåvirkninger.

Entreprenører, bygherrer, beboere og forsikringsselskaber kan få hjælp til at undersøge vibrationspåvirkninger. Det sikrer, at I kan:

  • Dokumentere om en grænse er overholdt eller overskredet
  • Monitorere, dvs. overvåge vibrationer i kortere eller længere tid
  • Forundersøge, fx i forbindelse med VVM-analyser (miljøvurderinger)
  • Problemløse eller forebygge bygningsskader

Solid erfaring med vibrationer

I kan trække på vores mangeårige erfaring med vibrationer. Vi har udviklet et værktøj til at beregne vibrationers udbredelse og er akkrediteret til at måle vibrationer i det eksterne miljø. Ved vurdering af risiko for bygningsskader på grund af vibrationer læner vi os op ad fx DIN 4150-3.

Kontakt os for mere information om rådgivning og dokumentation af maskinstøj og vibrationer eller læs mere om akustik, støj, lyd og vibrationer.