Målerejere, forsynings- og boligselskaber skal etablere egenkontrolprogrammer, der giver sikkerhed for, at forbrugsmålerene måler rigtigt og yder dokumentation overfor forbrugere og myndigheder.

Deregulering af verifikationskravene for vand-, el- og varmemålere (BEK nr 582 af 28/05/2018) har givet målerejere, forsynings- og boligselskaber en større frihed i forhold til den løbende kontrol af forbrugsmålere. Målerejerne har imidlertid ansvaret for at etablere en egenkontrol, der både giver tilstrækkelig sikkerhed for, at forbrugsmålerene måler rigtigt og fungerer som dokumentation overfor forbrugere og myndigheder.

Udfordringer ved etablering og drift af egenkontrolsystemer

Det er nødvendigt, at målerejere, forsynings- og boligselskaber opbygger en effektiv egenkontrol og synliggør den overfor forbrugere og myndigheder. Det er imidlertid ikke helt enkelt at etablere et egenkontrolsystem, og et fejlbehæftet eller mangelfuldt system kan skabe en række udfordringer:

 • Manglende tillid til og klagesager vedr. forbrugsmåling.
 • Vanskeligheder med at sandsynliggøre overfor myndighederne, at egenkontrolsystemet er formålstjenligt.
 • Forbrugsmålerne bliver ikke stikprøvekontrolleret rettidigt.
 • Forbrugsmålerne udskiftes i utide.
 • Øget vandspild hos forbrugerne/beboerne.
 • Usikkerhed ift. at holde egenkontrolsystemet opdateret iht. gældende lovgivning.

Audit og certificering giver tryghed

For at sikre, at jeres egenkontrolsystem overholder reglerne og er formålstjenligt, tilbyder vi at auditere og certificere det. 

Auditbesøg

Få gennemgået jeres håndtering af egenkontrol ved et uvildig auditbesøg af en af vores eksperter, som gennemgår organiseringen, udførelsen, processer og dokumentationen af egenkontrollen. Auditbesøget er både et kontrolbesøg og et dialogbaseret møde, som kan hjælpe dig med at forbedre jeres håndtering af egenkontrol. 

Auditrapport og certificering

Efter auditering bliver der udarbejdet en rapport, der gennemgår systemet og sætter fokus på eventuelle forbedringer. Auditering kan afsluttes med, at vi udsteder et smiley-certifikat, som signalerer, at I overholder retningslinjerne for egenkontrol i henhold til BEK 582. Hvis I ønsker det, kan certifikatet offentliggøres på FORCE Technologys hjemmeside.

Smiley-certifikat som kvalitetsstempel

Et uvildigt smiley-certifikat er et kvalitetsstempel, der:

 • giver forbrugerne tryghed og skaber tillid til forbrugsafregningerne. Det kan desuden være et argument, hvis der opstår uenighed om målere og afregning. 
 • indikerer overfor myndighederne, at egenkontrolkravene i BEK 582 overholdes, og antallet af kontrolbesøg kan derfor mindskes.
 • er en anerkendelse af det store arbejde, der lægges i at opbygge og vedligeholde et egenkontrolsystem.
 • bidrager til optimering af forbrugsmålernes levetid og øget forudsigelighed i jeres Asset Management.
 • indikerer social ansvarlighed ved at I har gjort hvad I kan, for at der bliver målt rigtigt, så vandspild minimeres hos forbrugerne/beboerne, som en del af FN’s Verdensmål 6: Rent vand og sanitet. 
 • giver målerejere adgang til FORCE Technologys viden om lovgivningen på området, og både nuværende og fremtidige krav, gennem vores engagement i standardiseringsarbejde.

Audit og certificering af jeres egenkontrolsystem er ikke et myndighedskrav. Det er en frivillig ordning, udviklet af FORCE Technology, for at give målerejere dokumentation for kvaliteten af deres egenkontrolprogrammer.