Selvom du har et katodisk beskyttelsesanlæg på din betonkonstruktion, og armeringen burde være beskyttet, er det ikke sikkert, at det virker optimalt. Det kan være dyrt i uforudsete reparationer.

Armeringskorrosion i en betonkonstruktion kan få alvorlige konsekvenser. Med tiden vil armeringsjernet begynde at ruste, og det påvirker stabiliteten og sikkerheden af konstruktionen.

Armeringskorrosion forekommer, når passivlaget, der naturligt findes på armeringsjernet, langsomt nedbrydes. Et katodisk beskyttelsesanlæg kan sørge for, at korrosionen bremses ved at påføre en svag strøm til armeringsjernet.

Katodiske beskyttelsesanlæg installeres typisk her:

 • Broer, især med søjlefødder i havvand
 • Svømmebassiner
 • Tunnel og kloak-/spildevandsrør
 • Svalegange/konsoller/hængesøjler
 • Altaner 
 • Parkeringshuse
 • Konstruktioner under vand fx havne-/kajanlæg, kølevandskanaler
 • Industrianlæg, især betontanke
 • Fundamenter til vindmøller.

Undgå dyre reparationer med service af dit katodiske beskyttelsesanlæg

Nu skal du ikke tro, at den hellige grav er velforvaret, fordi du har installeret et anlæg til katodisk beskyttelse på din betonkonstruktion. Det er mindst lige så vigtigt at servicere det årligt.

Vi har desværre set rigtig mange eksempler på, at anlægget ikke er blevet vedligeholdt, så i mange tilfælde virker det slet ikke efter hensigten, det giver kun en falsk tryghed. 

Har det ikke fungeret i ca. seks måneder, er der overhængende risiko for, at armeringsjernet er begyndt at korrodere. Det kan resultere i store skader på betonkonstruktionen, der er meget dyre at reparere. I værste fald kan konstruktionen kollapse.

Eksempler på årsager til manglende katodisk beskyttelse

Der kan være mange årsager til, hvorfor et katodisk beskyttelsesanlæg ikke længere virker. Nedenfor får du nogle af de typiske eksempler, vi ser under inspektion af anlæggene.

Timeren er en vigtig komponent i svømmehaller

Armeringen i et svømmebassin er naturligt udsat for aggressive salte som klor fra bassinvandet. Derfor er det helt almindeligt at have et katodisk beskyttelsesanlæg for at bevare armeringen i konstruktionen.

Hvis anlægget ikke fungerer optimalt, opdager halinspektøren eller bygherren normalt først problemerne, når de visuelle skader ses enten ved rustdannelsen i bassinvægge, eller når fliserne begynder at blive løse og falde ned. Og så bliver reparationen først ekstra dyr.

Årsagen til den manglende beskyttelse af armeringsjernet kan nogle gange findes i timeren på anlægget. Anlægget er indstillet til at virke i den periode, hvor der ikke er badende i bassinet, og bevægelsessensorer slår automatisk anlægget fra, når der er badegæster. Men har der fx været en strømafbrydelse, så aktiveres timeren måske om morgenen i stedet for ved lukketid, men bliver så slukket pga. bevægelsessensorerne.

Derfor kan der være minimal beskyttelse eller måske slet ingen beskyttelse døgnet rundt. Timeren kan i sjældne tilfælde også være indstillet forkert fra starten.

Ensretterskab til katodisk beskyttelse af svømmehal med 3 bassiner
Ensretterskab til katodisk beskyttelse af svømmehal med 3 bassiner.

Brand kan ødelægge den katodiske beskyttelse i et større område end forventet

I tilfælde af at der opstår en brand fx på en svalegang i et boligbyggeri, kan alle ledningerne til det lokale katodiske beskyttelsesanlæg være smeltede. Det tænker bygherren/entreprenøren måske ikke over under udbedring af skaden. Så måske tror bygherren fejlagtigt, at den resterende del af svalegangen stadig er katodisk beskyttet.

En konstant fødestrøm er et krav for optimal beskyttelse

For at et katodisk beskyttelsesanlæg skal fungere, skal det have 220 V fødestrøm hele tiden. Vi har set eksempler på, at en servicegang i en svømmehal har været fyldt op med mange kasserede ting fra svømmehallen, og idet man placerede det der, kom man uforvarende til at ødelægge kabelføringen til anlægget. Så er en del af armeringsjernet ikke længere beskyttet.

Der er også eksempler på, at entreprenører helt uvidende har kappet ledningen til anlægget over, fordi de ikke troede, den blev brugt til noget. Hvis det ikke bliver opdaget, kan korrosionen tage fart med dyre reparationer til følge.

Ændrede forhold omkring konstruktionen ændrer beskyttelsen af armeringen

Alle anlæg til katodisk beskyttelse bliver designet til at passe til lige præcis den konstruktion, det skal beskytte. Derfor er det vigtigt at justere anlægget, hvis forholdene omkring betonen ændrer sig. Bliver der fx mere tørt omkring konstruktionen, fordi der etableres asfalt, hvor regnvandet normalt løb direkte ned i jorden, mindskes ledningsevnen, og strømmen kan nu ikke nå så langt som tidligere.

Det modsatte kan også være tilfældet, hvis anlægget bliver oversvømmet og dermed kortslutter, og så står konstruktionen også ubeskyttet.

Brian Peter Kofoed servicerer katodisk beskyttelsesanlæg til brodæk
Mindre KB-anlæg for at beskytte et brodæk.

Hvis man i et parkeringshus undlader at salte om vinteren fremover og kun fjerne sne og sjap maskinelt, opstår der også en ny situation, hvor anlægget skal justeres for at yde den maksimale beskyttelse.

Er belægningen på svalegangen blevet slidt, og man påfører en beskyttende belægning, bliver de oprindelige forhold også ændret med reduceret beskyttelse af armeringsjernet til følge.

Servicekontrakt afhjælper dyre og uforudsete reparationer

Hvis du ønsker at få den optimale beskyttelse ud af dit katodiske beskyttelsesanlæg, er det vigtigt, at du får det serviceret 1-2 gange årligt afhængig af konstruktionens essentielle betydning for strukturen. Alle anlæg er forskellige og kræver forskelligt vedligehold.

Har du brugt en stor sum penge på at få det installeret, koster det minimalt at få det vedligeholdt. I modsat fald kan pengene til anlægget være spildt, og du ender med store og dyre reparationer.

FORCE Technology servicerer mange katodiske beskyttelsesanlæg årligt, og vi kan servicere alle typer af anlæg.

Vores servicekontrakt indeholder:

 • tjek og vurdering af graden af beskyttelse
 • evt. justering af påtrykt strøm
 • inspektion af tidligere reparationer
 • visuel gennemgang af skader på tilstødende betonkonstruktioner
 • fejlsøgning på anlæg og udskiftning af defekte komponenter
 • anbefaling til udbedring af skader.

I fx en svømmehal undersøger vi, om hele bassinet er beskyttet korrekt. Vi undersøger også ubeskyttede områder, som kunne være promenadedæk både ovenfra og nedefra for at vurdere evt. skader. Måske er der behov for at udvide beskyttelsen af betonkonstruktionerne.

Kontakt os, hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at servicere, fejlsøge eller justere dit katodiske beskyttelsesanlæg.