Overdækninger af motorveje kan reducere vejstøjen markant og binde byområder bedre sammen. Der er mange løsninger, herunder både transparente og ikke-transparente overdækninger og afskærmninger.

Mindre støj giver bedre livskvalitet, men mangel på plads

De store motorveje i bl.a. hovedstadsområdet er årsag til stor støjpåvirkning af de boligområder, som ligger langs motorvejene. 

Der er flere eksempler på, at både de støjramte beboere – og efterhånden også politikerne – ønsker, at der gøres noget ved trafikstøjproblemerne. Beboerne ønsker bedre levevilkår med mindre støj, både i og ved deres bolig og på friarealerne. 

Støjzonerne omkring motorvejene betyder imidlertid, at det kan være vanskeligt at finde nye ledige arealer til byudvikling, som ikke allerede er belastet med støjniveauer over Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Det begrænser flere kommuners udviklingsmuligheder.

Fordele ved overdækning

 • Markant eller total støjreduktion
 • To bydele kan bindes sammen af rekreative områder og stiforløb i stedet for at blive delt af en motorvej
 • Nye arealer til idrætsanlæg og rekreative områder
 • Byggeri af nye boliger mv. oven på overdækkede arealer
 • Byggeri på arealer langs en motorvej, som tidligere var så støjbelastede, at byggeri var umuligt
 • Integration af elproducerende solceller som en del af overdækningen.

Overdækning giver både udfordringer og muligheder

De seneste år har hovedstadskommunerne – måske særligt på den Københavnske Vestegn – rettet fokus på en mulighed, som tidligere er blevet overset eller hurtigt fejet af bordet: Nemlig om det er muligt helt at overdække motorvejene – eller i det mindste de strækninger, som er årsag til den største støjbelastning i lokalområderne. 

Den umiddelbare indvending har været, at en overdækning både er teknisk meget vanskelig og økonomisk helt urealistisk. 

For at kvalificere debatten om overdækningsløsninger, viser denne artikel en række internationale eksempler, hvor der er anvendt hel eller delvis overdækning for at reducere vejstøjen. Samtidig har overdækning medført nye anvendelsesmuligheder for de arealer, som bliver aflastet støjmæssigt. 

Overdækning af motorvejen gennem Tårnby skabte grønne arealer

Det første eksempel er dansk og stammer fra Tårnby. I forbindelse med opførelsen af Øresundsforbindelsen blev der for godt 25 år siden anlagt en ny motorvejsstrækning, som skar igennem nogle boligområder i Tårnby Kommune. På en delstrækning passerede motorvejen tæt forbi fire syvetagers-boligblokke, som ville blive udsat for høje støjniveauer.  

Løsningen blev at overdække omkring 700 meter af motorvejen med et betondæk. Overdækningen havde den effekt, at boligblokkene fik en markant støjreduktion. Desuden blev der anlagt grønne friarealer oven på betondækket, således at motorvejen ikke delte byområdet op i to dele. I stedet blev bydelen samlet omkring de grønne arealer. 

Projektet blev finansieret som en del af hele anlægsprojektet for Øresundsforbindelsens landanlæg.

Overdækning af motorvej i Taarnby
Figur 1 - Motorvejen gennem Tårnby er på en 700 m lang strækning overdækket med et betondæk for at reducere støjen ved fire nærliggende boligblokke.

Overdækning af A7 i Hamborg gav nye muligheder for boligbyggeri

Motorvej A7, som fører trafikken nord ud af Hamborg, har i mange år haft tre spor i hver retning. Dele af vejen passerer tæt forbi boligområder, der er stærkt støjbelastede (læs mere).

Desuden ligger der en række ubebyggede arealer langs vejen, som på grund af støj ikke kan byudvikles. Der arbejdes nu på at udvide vejen med yderligere et spor i hver retning. 

Støjreduktion er en prioriteret del af projektet og det er besluttet at overdække i alt 3,6 km af motorvejen med et betondæk. På denne markante måde fjernes det meste af trafikstøjen på strækningerne. 

Løsningen medfører en række fordele:

 • Mange eksisterende boliger får støjen reduceret markant
 • Der skabes nye og ”støjfrie” grønne områder
 • De to byområder på begge sider af motorvejen bindes sammen af nye grønne områder og stiforløb, som anlægges oven på de overdækkede arealer
 • Arealer, som tidligere var umulige at bebygge på grund af støj, kan nu anvendes til nyt boligbyggeri mv. Salget af byggegrunde kan indgå som en del af finansieringen af overdækningen.
overdækning af motorvej
Figur 2 - I forbindelse med udvidelsen af motorvej A7 nord for Hamborg overdækkes i alt 3,6 km af motorvejen med et betondæk for at reducere støjen.

Transparent overdækning i Melbourne skabte ro i boligblokken 

Uden for Melbourne i Australien blev der planlagt en helt ny sekssporet motorvej. Den blev bl.a. ført på en bro over nogle eksisterende veje og store grønne arealer. 

På en strækning passerer motorvejen tæt forbi en boligblok med 19 etager, som umiddelbart ville blive udsat for høje støjniveauer, hvis ikke der blev etableret betydelig støjbeskyttelse. Myndighederne stillede derfor krav om støjafskærmning. 

Det private firma, som skulle anlægge og drive betalingsmotorvejen, besluttede at overdække den med en let konstruktion med delvist transparente elementer. Den valgte løsning – The Melbourne Noise Tube – har flere fordele:

 • Boligblokken får en effektiv støjbeskyttelse
 • Store friarealer langs motorvejen får en markant støjreduktion, og kan fortsat anvendes som attraktive rekreative arealer for boligblokken og kvarterets beboere.
The Melbourne Noise Tube
Figur 3 - The Melbourne Noise Tube: overdækning af en motorvej på en bro.
markant støjreduktion ved boligblokke
Figur 4 - En boligblok samt store friarealer omkring The Melbourne Noise Tube får en markant støjreduktion.

Solceller dæmper støjen og skaber indtægter

I Tyskland og Østrig er der et forsøgsprojekt i gang, hvor solceller opsættes som tag over motorveje (læs mere). Formålet med overdækningen er at reducere støjen i omgivelserne. Samtidig produceres der strøm, som kan sælges. Indtægterne kan anvendes som et led i finansieringen af projektet, fx som afbetaling på lån optaget for at realisere projektet. 

I dag udlægges en del arealer i Danmark til opstilling af solpaneler, som producerer elektricitet. Det giver ofte en æstetisk udfordring, ligesom det beslaglægger areal, der kunne anvendes til landbrug eller rekreative formål. Hvis solpanelerne i stedet kunne integreres i overdækning af veje, ville det frigøre arealer til andre formål.

Transparant overdækning i Polen med ventilation i midten

Motorvej S8 i Warszawa passerer meget tæt på byområdet Bródno med mange boligblokke. For at reducere støjen markant, er der på en 1200 m lang strækning opført en overdækning af motorvejen (læs mere). 

Overdækningen er udført som en let stålkonstruktion med transparente glaspaneler. I vejmidten er der ikke monteret glaspaneler for at sikre ventilation og frisk luft til den overdækkede strækning. Der er etableret nødudgange og dermed flugtveje for hver 200 m i begge vejsider. 

transparent overdækning motorvej
Figur 5 - Transparent overdækning af motorvej S8 i Warszawa i Polen.

Løsninger på støjproblemerne

Der er løbende mange løsninger oppe at vende i den offentlige og den tekniske debat. Det gælder bl.a.:

 • Generel nedsættelse af hastigheden på strækninger langs tæt beboelse 
 • Nedsættelse af hastigheden om natten
 • Begrænsning af den tunge trafik, fx om natten
 • Brug af støjreducerende vejbelægninger som fx drænasfalt
 • Introduktion af mindre støjende dæk
 • Opsætning af støjreducerende autoværn
 • Opsætning af nye og forhøjelse af eksisterende støjskærme og jordvolde
 • Brug af lokale støjskærme til at afskærme primære friarealer ved boliger
 • Etablering af ”støjfrie” oaser i støjbelastede byområder
 • Brug af støjisolerende vindues- og facadeløsninger
 • Overdækning.

Mange typer af overdækning i Paris

Det er ikke ukendt, at der i byplanlægningen er tænkt i overdækninger af motorveje og adskillelse af den mest støjende trafik fra fodgængere, andre bløde trafikanter, beboelse og erhverv. 

Ved planlægningen og etableringen af Paris-bydelen La Défense i 50érne og 60’erne blev de gennemgående motorveje nøje anlagt, så de var til mindst mulig gene for den nye bydel.

Boulevard Périphérique er den stærkt trafikerede ringmotorvej i Paris. På mange delstrækninger er den overdækket for at begrænse støjgenerne. Der er på nogle delstrækninger anvendt en let overdækning, som det ikke er muligt at færdes på - endsige bygge på. 

På andre strækninger er overdækningen udført som et betondæk, hvor der er anlagt rekreative arealer og fodboldbaner. Det planlægges at lave overdækninger med højhusbyggeri ovenpå. Her vil salg af byggegrunde helt eller delvist kunne finansiere overdækningen.

Støjbekæmpelse gavner både folkesundheden og samfundsøkonomien

Overdækning af en motorvej er et visuelt markant tiltag, som har stor indflydelse på bymiljøet. Det er derfor vigtigt, at der ved planlægningen inddrages kompetencer inden for byrums- og landskabsarkitektur mv.

Langs fx Køgebugt- og Hillerødmotorvejen er der på lange delstrækninger op til 100 meter brede arealer på begge sider af vejen for at sikre afstand til støjfølsom boligbebyggelse. Hvis der blev ”lagt låg” på motorvejen, kunne disse store arealer udnyttes til byudvikling. Som et led i det, kunne arealerne sælges og indtægterne bruges til at medfinansiere en overdækning.

I fremtidige projekter kan man overveje at anvende strømproducerende transparente solpaneler i stedet for almindeligt glas. Indtægterne fra salg af strøm kan anvendes som en del af tilbagebetalingen af overdækningen.

I dag har motorvejsstøjen opnået stor opmærksomhed som en negativ effekt, der generer mange mennesker og tilmed gør nogle alvorligt syge. Der er således grundlag for at anlægge et mere holistisk syn i støjbekæmpelsen og i planlægningen af motorvejene. For eksempel bør de samfundsøkonomiske omkostninger ved motorvejsstøjen vægte højere, end de hidtil har gjort. Hermed kan nogle af de mere omkostningstunge løsninger muligvis komme i spil i kampen mod støjen.