FORCE Technology ser mange sager med korrugerede rør i nybyggeri med manglende eller dårlig udstøbning. Byggeriet opnår derfor ikke den tilsigtede stabilitet. Fejlprocenten er på op mod 20 %.

I mange af de væg- og søjleelementer der monteres på byggepladsen findes indstøbte korrugerede rør til isæt-ning af trækarmering (også kaldet kontinuitetsarmering eller robusthedsarmering). De korrugerede rør udstøbes direkte på byggepladsen med flydemørtel, efter at elementerne og trækarmeringen er monteret.

Øget kvalitetssikring eller hård frost kan afsløre fejl

Fejludstøbninger bliver ofte opdaget sent i byggeriet, eller bliver måske slet ikke opdaget. Dette besværliggør og fordyrer lokalisering af fejludstøbninger og den efterfølgende udbedring.

I nogle tilfælde opdages fejlen først, fordi de pågældende betonelementer er frostsprængte (revnet), som følge af våd mørtel der ikke hærder af eller som følge af vand i røret. Men det er langt fra alle fejludstøbte elementer der frostsprænger. Hvis ikke der har været hård frost længe nok, eller elementerne står varmt inde bag facaderne, vil disse fejl ikke blive opdaget.

Der er de seneste år dog set en tendens til, at flere byggerier vælger at få lavet undersøgelser som en del af kvalitetssikringen. Enten fordi man har mistanke om, at der kan være fejl, eller fordi man følger retningslinjerne i Betonelement-Foreningens Bulletin 5

Revne i søjle pga frostsprængninger i mørtel.
Skadet søjle som er revnet på grund af frostsprængninger i mørtelmaterialet i det indstøbte korrugerede rør. Nederst på søjlen ses udvaskning af calciumhydroxid, som vidner om vandgennemtrængning.

Kvalitetskontrol finder fejlene hurtigt og begrænser dyre udbedringer

Når det er gået galt, er det ikke unormalt med fejlprocenter på op mod 20 %. Desto tidligere fejlene findes, de-sto mindre er risikoen for, at fejlen gentages igennem hele byggeriet. Dette er tilfældet, hvor undersøgelser er lavet som en kvalitetskontrol.

Er fejlen gennemgående i hele byggeriet, er det både dyrt og tidskrævende at få rettet op. Ud over udgifter til undersøgelse og udbedring kan der også være ekstra udgifter til komplettering. 

Dokumentation bør være påkrævet

Vores erfaringer viser, at kvaliteten af udstøbninger i korrugerede rør bør dokumenteres. Samtidig kan der være rigtig mange penge at spare ved at foretage undersøgelser langt tidligere i byggefasen.

Allerede når de første rør er udstøbt og må forventes afhærdet, bør der foretages en stikprøveundersøgelse. Herved kan fejl i metodevalg, procedure eller produktvalg opdages på et så tidligt tidspunkt, at det kun forlænger og fordyrer byggeprocessen minimalt.

Det er vores vurdering, at der forsat forekommer utilstrækkelige udstøbninger på mange byggepladser i Dan-mark, hvor der ikke laves kontrol. Det er ikke betryggende!

Ikke-destruktiv prøvning (NDT) kan lokalisere fejludstøbning

Fejludstøbte korrugerede rør kan lokaliseres med f.eks. Impact Echo eller ultralydsmålinger. De to typer udstyr bygger på refleksion af henholdsvis ultralydsbølger og trykbølger. 

Bølgerne reflekteres ved tilstrækkelig forskel i akustisk impedans (densitet x lydhastigheden i materialet) f.eks. ved overgang mellem beton og luft. For et korrekt udstøbt rør vil reflektionen altså forekomme i en dybde der svarer til bagsiden af konstruktionen.

Hvis der er fejl i udstøbningen i det korrugerede rør, vil det kunne ses på baggrund af refleksionerne. 

For en specialist kan fejludstøbte rør i vægge nemt registreres. Søjler og sammenbyggede elementer kan også undersøges med disse metoder, såfremt der er kendskab til armeringsforhold og geometrien af elementet. Ud-over lokalisering af fejludstøbte elementer, kan der også foretages en afgrænsning af defekte områder på det enkelte element.

NDT-metoden Impact-Ehco finder vandfyldt rør.
Vandfyldt rør detekteret med NDT-metoden Impact-Echo og eftervist ved kontrolboring.

Få foretaget en skadesudredning af korrugerede rør

Ved en skadesudredning undersøger vi, hvorfor den pågældende skade er opstået.

Vi foretager en detaljeret gennemgang af hele forløbet: opførelseshistorie, kravspecifikationer, udførelsesprocedure, valg af produkt, kontrol samt i nogle tilfælde udførelse af kontrollerede forsøg for at efterligne fejlen/skaden. 

Afslutningsvis får du en rapport, der beskriver skadesårsagen eller som oftest beskriver en kombination af faktorer, der har været årsagen til de opståede skader, samt dokumentation for undersøgelsen (inklusive endoskopi-billeder hvis det ønskes).

Fjeludstøbt rør med klumper af materiale i røret.
Fejludstøbt rør hvor materialet sidder som klumper i røret. Billede taget med endoskop. 
Kerneudboring i søjle viser separeret materiale i korrugeret rør.
Kerneudboring i søjle viser separeret materiale i korrugeret rør, her usammenhængende sandlignende materiale.
Prøveboring i ndt-lokaliseret dårlig udstøbning.
Prøveboring foretaget hvor ikke-destruktiv måling har lokaliseret dårlige udstøbning. På det viste 12 mm bor ses våd/fugtig mørtelmateriale og ikke tørt borestøv.