Livscyklusvurderinger kaldes også livscyklusanalyser eller LCA’er. Hvad forstår man ved en LCA, hvad kan den bruges til og af hvem?

Af Mie Ostenfeldt, Project Manager, afdelingen for Anvendt Miljøvurdering, FORCE Technology

Vi lever i en tid, hvor mange taler om bæredygtighed og grøn omstilling. Behovet for at gøre noget er stort, men hvad kan man gøre, og hvilken rolle kan en livscyklusvurdering spille.

Bæredygtighedens tre søjler 

Lad os starte med ordet ”bæredygtighed”. Bæredygtighed er noget, vi har talt om i mange år, og begrebet bliver brugt i en række forskellige sammenhænge. 

I 1987 udkom den såkaldte Brundtlandrapport, hvor ”bæredygtighed” defineres for første gang. Definitionen er her, at vi skal imødekomme nuværende generationers behov uden at gå på kompromis med kommende generationers behov.

Bæredygtighed kan yderligere deles op i tre søjler: social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. Så når man blot omtaler ”bæredygtighed”, kan det i princippet omhandle social og økonomisk bæredygtighed, selvom det ofte er den miljømæssige bæredygtighed, der refereres til.

Hvad er en livscyklusvurdering, og hvad indeholder den?

En livscyklusvurdering (LCA) er en kvantitativ vurdering af de miljøpåvirkninger, der sker i løbet af et produkts eller en services levetid. Igennem alle produktets livsfaser sker der miljøpåvirkninger. 

Livsfaserne dækker over: 

  • Råmateriale-indvinding 
  • Transport 
  • Produktion 
  • Brugsfase 
  • Bortskaffelse og/eller genanvendelse 

Der vil altid være et forbrug af en ressource i form af et materiale, energi m.m., samt udledning af fx spildevand eller affald.

Hvad opnår man med livscyklusvurderingen?

Ved at foretage en livscyklusvurdering opnår man en kvantificering af miljøpåvirkningerne, dvs. at der sættes konkrete tal på et produkts eller en services miljøpåvirkninger. Det er derfor muligt at estimere, hvor mange kilogram CO2, der udledes ved produktionen af et specifikt produkt.

Det er dog ikke kun klimapåvirkningen, der estimeres, men derimod en lang række forskellige miljøpåvirkninger, herunder: 

  • Forsuring 
  • Eutrofiering (næringsstofbelastning) 
  • Nedbrydning af ozonlaget 
  • Påvirkning af biodiversitet

Læs, hvordan LCA-screening hjælper stor musikfestival til bæredygtige beslutninger.

Eksterne eksperter sikrer en objektiv livscyklusvurdering

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der kan være særlige interesser for resultatet af en livscyklusanalyse. Derfor bør det overvejes at gøre brug af eksterne eksperter. 

Eksperterne kan verificere studiet, hvis resultaterne skal kommunikeres ud. Formålet er at sikre objektivitet – noget som også er et krav i ISO-standarderne for livscyklusvurderinger. To internationale standarder knytter sig til LCA: ISO 14040 og ISO 14044. 

Hvorfor er en livscyklusvurdering vigtig?

Der er i stigende grad lovkrav om at anvende livscyklusvurderinger for at kunne underbygge anprisninger på produkter. Anprisninger kan være ord som ”miljøvenlig” og ”klimavenlig”. Det aspekt omtales bl.a. i Forbrugerombudsmandens kvikguide til virksomheder om miljømarkedsføring

Derudover anvendes livscyklusanalyserne som grundlag for miljøvaredeklarationer (EPD’er), som bruges til estimering af byggeriers samlede miljøpåvirkninger.

Endelig er det en fordel, at man ved brug af en livscyklusvurdering kan undgå at flytte miljøpåvirkningerne fra én kategori til en anden, fx fra klima til biodiversitet. 

Undgå at flytte miljøpåvirkningen

På nuværende tidspunkt er der stort fokus på klimapåvirkningen, dvs. udledningen af CO2 til atmosfæren. Men har man udelukkende fokus på at reducere klimapåvirkningen, så risikerer man at flytte miljøpåvirkningen til en anden kategori. 

Med andre ord er det muligt, at en produktion bliver mere klimavenlig, men hvis det betyder et øget pres på biodiversiteten, som spås til at blive den næste store miljøudfordring, så bidrager man blot til en anden miljøudfordring.

Få rådgivning om livscyklusvurderinger

Vil du vide mere om livscyklusvurderinger, eller har du brug for rådgivning? Så tag gerne fat i os – enten på telefonen eller via kontaktformularen. 

Læs også om vores LCA-ydelser her.