Vi udfører vindtunneltests for offshoreindustrien af mange typer fartøjer og platforme: FPSOs (floating production storage and off-loading), GBSs (gravity based structures), SPAR-platforme, semi-submersible-platforme, LNG-terminaler og vindmølleinstallationsskibe.

Vores omfattende erfaring samt vores fem in-house vindtunneller suppleret med CFD-beregninger danner basis for vores aerodynamiske rådgivning

Vores aerodynamiske services til offshore-industrien tilbydes af FORCE Technologys division for maritim industri, tidligere kendt som Dansk Maritimt Institut (DMI). Disse services omfatter:

  • vind- og strømbelastning
  • analyse af røgspredning
  • studier af helikopteroperationer
  • vindmåler-kalibreringskurver
  • studier af vindkomfort
  • målinger af strømningsfelter og visualiseringer  

Vind- og strømbelastning 

Alle skibe og platforme i drift udsættes for betydelige vind- og strømbelastninger. Dette påvirker de operationelle krav, stabilitet, manøvrering, fortøjning og fremdrivning. 

Vindtunneltests i designfasen kan bruges til at vurdere miljøets påvirkninger af skibet eller platformen. Miljøets lastpåvirkninger har betydning i forhold til fremdrivning, manøvrering, dynamisk positionering (DP), fortøjning og stabilitet.

Thrustere kan dimensioneres til at klare manøvrering op til en bestemt vindhastighed, ligesom dynamisk positioneringsenheder kan dimensioneres til en bestemt kombination af vind- og strømhastigheder. 

For at bestemme miljøets belastning af fartøjet, bliver den del af modellen, der er over vandet, udsat for en vindprofil, der ligner vinden på åbent hav med hensyn til hastighedsforhold og turbulensintensitet. Den del, der er under vandet, udsættes for en konstant vindprofil med lav turbulensintensitet for at simulere en vertikal strømprofil. 

Vi har udviklet et softwareværktøj, ”DPLab”, til at analysere et skibs eller en platforms evne til at fastholde sin position ved hjælp af dynamisk positionering. Programmet bruger vind- og strømbelastningskoefficienter fra vindtunneltests til at simulere de korrekte belastninger fra miljøet.  

Analyse af skorstensrøg - røgspredning 

En platform eller et offshorefartøj kan være udsat for ufordelagtige vindforhold til søs. Det er af stor betydning for operatøren, at skibet til enhver tid er operationelt. Ufordelagtige vindforhold kan forringe virkningen af udstødningsrør og skorstene, så udendørs arbejdsområder eller ventilationsindtag er indhyllet i røg. 

Det er en stor udfordring for designere og redere at sikre, at røggener på disse udendørsarealer reduceres, så besætningen kan arbejde der uden at være generet af røg eller skadelige gasarter, fx SO2 eller NOx, i nærheden af ventilationsindtag. Hvis de overstiger de fastsatte grænseværdier, kan de skadelige gasarter medføre alvorlige helbredsproblemer og kræve driftstop af skibets operationer.

Undersøgelser af helikopteroperationer  

Et stort antal offshoreplatforme og -fartøjer har helikopterdæk eller områder til helikopteroperationer (fx nedfiringszoner). Helikopterdæk og operationsområder kan bruges til kommercielle-, udforsknings- eller sikkerhedsmæssige formål. Især til sikkerhedsformål er det afgørende, at området til enhver tid kan bruges, også under vanskelige og ugunstige vind- og bølgeforhold. 

Vindtunneltest af en model af fartøjet tidligt i designfasen er et ideelt værktøj til at undersøge potentielle risici i forhold til helikopteroperationer. FORCE Technology har årtiers erfaring i vindtunneltests i forhold til helikopteroperationer. 

Vindmålerkalibreringskurver

Enhver vindmåler på et skib bliver udsat for det lokale vindflow. Ved at teste en model af skibet i vindtunnellen er det muligt at fastsætte forholdet mellem den relative vindretning og -hastighed og den uforstyrrede vindretning og -hastighed ved hjælp af vindmålerkalibreringskurver. Præcise data om vindhastighed og –retning er væsentlige i forhold til både helikopteroperationer, havnemanøvrer og dynamisk positionering. Endvidere skal vindmålerkalibreringskurverne bruges under prøveture til at korrigere for vindmodstand. 

Vindkomfort   

Åbne områder på offshorefartøjer og -platforme er ofte udsat for kraftig vind på grund af vindhastigheden til søs og evt. vindhastigheden fra fartøjets fremdrift. Det samme gælder udendørs arbejdsområder på serviceskibe, boreskibe etc. Disse miljøpåvirkninger sætter kostbare begrænsninger på arbejdstid. Det er derfor væsentligt at tage vindkomfort i betragtning, når et fartøj skal designes.

For at opfylde kriterierne for komfort er det væsentligt at have pålidelige data om virkningerne af lokale vindstød, når der designes rekreative eller arbejdsområder.