Audit af dine ledelsessystemer med fokus på virksomhedens forbedringsmuligheder og værktøjer til den daglige ledelse.

Det kan ofte være vanskeligt at vurdere, om virksomheden lever op til sine målsætninger med den nuværende systemstruktur og opsætning af aktiviteterne. Her er auditering et godt og troværdigt ledelsesværktøj, som kan bruges til at stille skarpt på, hvordan virksomheden fungerer, og hvilke forbedringspotentialer den har.

Audit giver overblik over potentiale og forbedringsmuligheder 

Vi leverer en objektiv vurdering af virksomheden. Dermed får du et faktuelt grundlag til at træffe beslutninger og forbedringer ud fra. Det betyder, at du får et overblik over virksomhedens potentiale og de forbedringsmuligheder, der er.

Derudover tilbyder vi rådgivning og vurdering af de alternativer, der foreligger, således at du kan vælge de løsninger, der giver mest mening for din virksomhed, og hvor potentialet er mest kost-effektivt.  

Audit til gavn for dine kunder

En audit af din virksomhed kommer også dine kunder til gavn, idet der ofte ligger et effektiviseringspotentiale i de fleste virksomheder. Derved vil dine produkter/services blive skarpere og mere fokuseret på markedet og de potentialer, der er. Desuden får din kunde dokumenteret, at sikkerheden for mennesker og materiel er i højsædet.

Selv hvis du er underleverandør, vil vi kunne auditere i hvilken grad du lever op til kundens krav til dine processer. Dette kan give grundlag for en større kundetilfredshed.

Audit med en anerkendende, risikobaseret og værdiskabende tilgang

Audit er en nødvendighed, hvis du ønsker at holde dine ledelsessystemer konstant optimerede og up-to-date. Vi tilbyder auditering af alt inden for kundekrav, kontrakter og standarder som f.eks.:

 • ISO 9001: Kvalitetsledelse
 • ISO 14001: Miljøledelse
 • ISO 45001: Arbejdsmiljøledelse
 • ISO 31000: Risikoledelse
 • ISO 17025: Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence
 • DS 21001: Ledelsessystem for jernbanesikkerhed
 • ISO 22000 og FSSC 22000: Ledelsessystemer for fødevarevirksomheder - fødevaresikkerhed
 • GMP: Good Manufacturing Practice
 • FN 17 verdensmål

Vi servicerer både små og mellemstore virksomheder og multinationale koncerner, hvor audit udføres globalt.

Vi anvender en anerkendende tilgang og har fokus på de risici, der kan opstå i forhold til en virksomheds processer. Endvidere skaber auditprocessen værdi i virksomheden, idet procedurernes indhold vendes og evalueres for forbedringer.

Risikobaseret audit skaber værdi for virksomheden

Risikobaseret audit er et unikt værktøj til at skabe fokus på styringen af de vigtigste elementer og processer i driften af en virksomhed. FORCE Technology gennemfører risikobaseret audit i forbindelse med:

 • Interne audit 
 • Leverandøraudit 
 • Optimering af ledelsessystemers effektivitet

Ved at inddrage aspekter som økonomi, miljø, arbejdsmiljø, social ansvarlighed/FN 17 verdensmål, kvalitet samt beskyttelse af mennesker og materiel som fokuselementer i risikobaseret audit, kan man identificere værdifulde procesforbedringsforslag, som normalt kan være svære at identificere ved traditionelle overensstemmelsesaudit. Med andre ord kan auditresultater fra risikobaseret audit danne input til forbedringstiltag i forbindelse med en effektiv resultatorienteret processtyring.

Vi tilbyder undervisning i risikoledelse og risikobaseret audit som virksomhedstilpassede kompetenceudviklingsforløb for auditorer.

ISO 9001: tag styringen, så det ikke sejler

Hvordan kan ISO 9001 bruges strategisk til at realisere organisationens mission og vision?

Sparring om implementerede ledelsessystemer

Vi hjælper dig med at auditere, om de implementerede ledelsessystemer efterleves i dagligdagen. Vores services dækker alt fra GAP-analyser, interne audits til leverandøraudits.

I GAP-analysen tager vi udgangspunkt i jeres procedurer og forretningsgange. Analysen viser, hvilke elementer systemet mangler for at kunne leve op til den ønskede standard.

Der er gode grunde til at lade en uvildig ekstern instans gennemføre de interne audits. I får faglig og systemmæssig sparring, auditeret områder, som man ikke selv kan eller må varetage, f.eks. QHSE-organisationens audit af sig selv, set på virksomheden og systemet med andre øjne samt får udjævnet eget ressourcebehov.

altandk to medarbejdere

Case

Altan.dk fik skarp og skrap ISO 9001 rådgivning

Altan.dk nåede i mål med ISO 9001 certificering, som giver kunderne tryghed og ro i maven