Få sikkerhed for at betonen i dine land- eller havvindmøllefundamenter kan holde til de enorme belastninger fra vindmøllen, selv under ekstreme forhold.

Fundamentets betydning for vindmøllens levetid

Landvindmøllefundamenter er massive konstruktioner. Fundamentet skal danne en solid forankring til de stålankre, som forbinder tårnet til fundamentet. Hvis et fundament svigter, kan det have alvorlige konsekvenser for restlevetiden af en vindmølle og medføre betydelige driftstab. 

Havvindmøller udsættes for ekstreme påvirkninger af havvand og vind, og det er yderst kompliceret at opsætte, vedligeholde og renovere havvindmøller.  Beton anvendes i større eller mindre grad på stort set alle havvindemølletyper, enten som en flydemørtel (grout), der binder monopæl og overgangsstykke sammen eller som regulære betonfundamenter. 

Det ekstreme miljø på havet giver voldsomme udfordringer for de materialer, som indgår i fundamenterne, og materialesvigt kan have uoverskuelige økonomiske konsekvenser.

Beton anvendes også i stigende omfang til fremstilling af vindmølletårne. Vindmølletårne skal kunne håndtere voldsomme belastninger, som overføres fra nacelle til tårnet og videre ned i fundamentet.  

For at dette kan lade sig gøre, er det nødvendigt at anvende højstyrkebeton kombineret med en kombination af slap og forspændt armering.  Denne kombination stiller store krav til materialer og udførelse, hvilket igen stiller store krav til kontrol og dokumentation.

Få detaljeret viden om dit fundament uden at skade det

Da de økonomiske konsekvenser af svigt i fundament eller tårn er alvorlige, er der behov for kontrol og prøvning under udførsel og under drift for at sikre, at der ikke opstår svigt. 

Med ikke-destruktive undersøgelsesmetoder får du detaljeret viden om fundamentets opbygning og tilstand uden at skade den. Lidt populært sagt bruger vi ikke-destruktive undersøgelser til at gennemlyse konstruktionen.

Der kan hurtigt indsamles mange data fra et større område, som giver et detaljeret overblik over konstruktionens tilstand. Dette overblik kan du f.eks. bruge til at minimere antallet af destruktive prøvninger, hvilket ofte er tilfældet ved udtagning af kerner til at bestemme trykstyrke eller til ophugninger, hvor du gerne vil vide, hvor meget af armeringen, der er rustet. 

Ud over det større overblik opnår du også en økonomisk og tidsmæssig besparelse i forhold til et øget antal ophugninger med efterfølgende reparationer. 

Udstyr til ikke-destruktiv prøvning (NDT - Non Destructive Testing):

FORCE Technology råder bl.a. over:
  • Røntgen – 7.5 MeV Betatron, der kan gennemlyse mere end 1,2 m beton
  • Georadar systemer - Med antenner på mellem 400 MHz – 2 GHz kan vi både se dybt og detaljeret
  • Seismiske metoder - Impact Echo (IE), Impuls Respons (IR), Seismic Echo (SE), Spectral Analysis of Surface Waves (SASW), Multichannel Analysis of Surface Waves (MASW)
  • Ultralydsudstyr som Pundit, Ultralyd Puls Ekko (UPE) og Ultralyd tomografi (MIRA)
  • CorroMap, der både kan vurdere risiko for korrosion samt korrosionshastigheden.