Hygiejnisk design skal tænkes ind i produktionsudstyr, bygninger og lokaler, når anlæg til fødevare- og pharmaproduktion skal projekteres eller optimeres.

Af Annette Baltzer Larsen og Alan Friis

For at sikre hurtig og effektiv rengøring i fødevare- og pharmaproduktionen, for at minimere kontaminering med mikroorganismer og for at sikre effektive produktionsprocesser skal hygiejnisk design tænkes ind i både det anvendte udstyr og i bygninger og lokaler. Det gælder uanset om vi taler om fødevarevirksomheder, storkøkkener, pharma- og medicinalindustrien eller på hospitaler.   

God hygiejne – større sikkerhed

En god og effektiv rengøring sikrer en god og høj hygiejnestandard. Herved kan man sikre minimal kontaminering med såvel skadelige mikroorganismer - sygdomsfremkaldende og/eller kvalitetsforringende mikroorganismer - samt eventuelle allergener fra én produktion til den næste. God hygiejne bidrager således til en effektiv, kvalitetssikret og sikker produktion af fødevarer. Den hurtige og effektive rengøring er desuden vigtig i forhold til opretholdelse af virksomhedernes konkurrenceevne.

Hygiejnisk design sikrer hurtig og effektiv rengøring

Høj sikkerhed og prima produktkvalitet er et dansk varemærke med afgørende betydning for fødevare- og pharmaindustriens konkurrenceevne og eksport.  Hygiejnisk design bliver absolut ikke mindre vigtigt i fremtiden – måske endda tvært imod – for konkurrencen skærpes fortsat. Det er derfor vigtigt, at vi alle hjælper hinanden og sikrer, at industrien kan forblive på markedet med fødevaresikre produkter af høj kvalitet. 

Hygiejnisk design har været et buzz-word i en hel del år i både fødevare- og pharmabranchen. Desværre ses stadig konstruktioner i nyt udstyr, som er uhensigtsmæssige i forhold til hygiejnisk design og rengøringsvenlighed. Kravspecifikationen til dette nye udstyr har enten ikke være tilstrækkelig skarp, eller også har den producerende virksomhed ikke haft fokus på hygiejnisk design i projekteringen. Ikke at dette udstyr ikke kan anvendes, men det kan f.eks. vanskeliggøre specielt rengøringsoptimering af anlægget.

En dårlig svejsning i produktionsudstyr betyder, at der vil være et ændret flow hen over denne svejsning
Samlinger og svejsninger indgår som en del af det hygiejniske design. En dårlig svejsning giver anledning til en mindre optimeret rengøring.

Svejsninger og samlinger indgår som en del af det hygiejniske design. Jf. ovenstående illustration vil en dårlige svejsning give en mindre effektiv rengøring af produktionsanlægget.

Risikobaseret tilgang til optimering af rengøringsvenligheden

Men hvad med det eksisterende produktionsudstyr, bliver der udfordringer med hygiejnen af dette, når konkurrencen skærpes og hverdagen presser på med f.eks. rengøringsprocedurer, der optimeres lige ”så godt og vel”? Altså, hvor der optimeres mere i forhold til pengepungen end til fødevaresikkerhed og produktkvalitet. Man bør tage en risikobaseret tilgang til problemstillingerne omkring hygiejnisk design, rengøringsvenlighed, kontaminering osv., så det hygiejniske design vurderes samtidig med muligheden for enten ændring af konstruktionen, ændring af rengøringsproceduren og/eller inddragelse af det/de hygiejniske hot spot(s) i rengøringsvalideringen.  

Med en risikobaseret tilgang til optimering af rengøringsvenligheden bliver udstyret vurderet i forhold til de hygiejnisk kritiske steder, hvor der er gået på kompromis med det hygiejniske design. Det vil sige, at steder, hvor det er sværere at komme til at rengøre effektivt, hvor der kan være ekstra produktophobning eller hvor der er besværlige vinkler, bliver identificerede. En virksomhed kan med fordel kompetenceudvikle de ansatte, så f.eks. produktionsmedarbejdere og de, der står for den daglige rengøring, hjælper med at spotte de hygiejnisk kritiske steder. Det kan være en stor hjælp for de kvalitetsansvarlige, der ofte ikke har deres daglige gang i produktionen. 

Rengøringsproblemer ved dårlig svejsning
Rengøringen over en dårlig svejsning. Det gule er biofilm, der er dannet under produktionen og de blå streger indikerer flowet ved rengøringen. Det ses, at ikke alt den dannede biofilm (de ”gule ophobninger”) ved de dårlige svejsninger, fjernes ved rengøringsproceduren.

Hygiejnisk design er et element i bæredygtig produktion

Hygiejnisk design kan være en komponent i en mere bæredygtig produktion, hvor man på den ene side sikrer produkter af en høj og ensartet kvalitet med lang holdbarhed, og på den anden side søger at optimere forbruget af f.eks. vand, energi og rengøringskemikalier, gennem design af anlæg og produktions- og rengøringsprocedurer.

Der vil kunne opnås en længere holdbarhed på produkterne, idet det som oftest er den mikrobielle vækst i og på produkterne, der er afgørende for holdbarheden. En bedre hygiejne resulterer i en mindre krydskontaminering – og dermed et mere mikrobielt stabilt produkt.

Samling af faglige kompetencer - Center for Hygiejnisk Design flyttes til FORCE Technology  

Center for Hygiejnisk Design, der siden 2014 har været under DTU Fødevareinstituttet, er overflyttet til FORCE Technology i 2020. 

Centrets tjenester indgår i naturligt samspil med eksisterende faglige kompetencer i FORCE Technology indenfor hygiejnisk design, materialer og fødevareteknologi. Virksomheder har dermed én samlet indgang til EHEDG-test og højt specialiseret viden om hygiejnisk design og materialer. Der giver dansk industri en fortsat høj service og adgang til et sammenhængende fagligt miljø i Danmark.

Erfa-klub: Fødevarekontaktmaterialer

Bliv medlem af et aktivt forum for videndeling om fødevarekontaktmaterialer