Teknologisk modning og et stærkt dansk økosystem af virksomheder, GTS og universiteter skal sikre, at Power-to-X bliver dansk styrkeposition i en grønnere fremtid.

I det fossilfrie samfund spiller Power-to-X en central rolle

Regeringens klimaaftale for energi og industri satte i juni 2020 rammer for Power-to-X som et centralt omdrejningspunkt for udfasning af fossile brændsler frem mod 2050. Klimarådet, klimapartnerskaber, eksperter og erhvervsliv bakker op om, at Power-to-X er nødvendig i vores energisystem for at udvikle og producere grønne, flydende brændsler til erstatning for de fossile, især for transport- og industrisektoren.

Samtidigt er der enighed om, at Power-to-X fortsat er på et stadie, hvor der er betydelig teknologisk usikkerhed og deraf behov for teknologiudvikling, modning, test og demonstration igennem hele værdikæden og en langt stærkere sektorkobling mellem el-, gas- og fjernvarmenet.

I projektet ”Power-to-X som driver for grøn omstilling og vækst” vil vi bidrage til at opbygge et velfungerende økosystem med fokus på hele værdikæden - lige fra elektrolyse baseret på grøn el fra vind og sol til fremstilling af e-fuels og e-kemikalier som metan, metanol og ammoniak til anvendelse i transport, bygninger og industri - og hele vejen frem til afregningsmåleren hos forbrugeren. 

Fokus vil være på at understøtte en succesfuld implementering af Power-to-x og bidrage til såvel den grønne omstilling som til at sikre en dansk styrkeposition og skabe nye arbejdspladser og eksportmuligheder for danske virksomheder.

Et stærkt dansk økosystem skal bære Power-to-X ind i fremtiden

Projektets ambition er at udvikle teknologiske services og et økosystem, der understøtter og accelererer omstillingen af energisystemet via Power-to-X. 

Projektet vil parallelt fokusere på at løse de teknologiske risici og de markedsfejl, der er forbundet med umodne, usikre og investeringstunge teknologier, som Power-to-X regnes for at være i dag. Det vil ske gennem skalering og effektivisering af kerneteknologier som elektrolyse, der omdanner brint til andre brændsler, samt system- og procesintegration, brinthåndtering, metrologi og sikkerhed. 

Projektet etablerer desuden et dansk økosystem for Power-to-X og herunder ’Fælles GTS-indsats for Power-to-X i Danmark’ i samarbejde med Teknologisk Institut, Alexandra Instituttet og DBI. Økosystemet bliver centralt for et samlet dansk Power-to-X samarbejde og især for de mange mindre virksomheder, som endnu ikke har en defineret plads i de erhvervsmæssige værdikæder og markedsmuligheder. 

Power-to-X værdikæden vil vokse med teknologien

Projektet skal understøtte hele den erhvervsmæssige værdikæde, der skal forme den fremtidige danske Power-to-X styrkeposition. En del af projektets formål er derfor at fremme samarbejdet mellem virksomhederne, GTS-nettet og universiteterne. 

Gruppen af aftagere vil udvide sig i takt med, at værdikæden udvides og modnes. De primære aftagere ved projektets begyndelse er producenter af udstyr til produktion af brint, metanol, ammoniak m.m., systemintegratorer og operatører. Sekundært, brugere af nye brændsler i transport og industri, leverandører af øvrig infrastruktur, fx rør og anlæg, rådgivnings- og entreprenørvirksomheder samt offentlige aktører som styrelser og kommuner.