Rådgivning om opbygning, implementering og optimering af ledelsessystemer: ISO 9001, ISO 50001, ISO 14001, ISO 45001, social ansvarlighed, FN's 17 verdensmål, DS 21001, ISO 22000 og FSSC 22000.

Et ledelsessystem er ledelsens værktøj til at styre virksomheden. Det hjælper dig med at eksekvere strategien og effektivisere forretningsprocesserne. Samtidig vil du ofte fra kunder og fra myndigheder møde krav om, at virksomheden har et implementeret – og i mange tilfælde – certificeret ledelsessystem. 

Ledelsessystemer for kvalitet, energi, miljø og arbejdsmiljø, social ansvarlighed, FN's 17 verdensmål samt jernbane- og fødevaresikkerhed 

Vi tilbyder sparring, rådgivning og undervisning, når du ønsker at udvikle, implementere og integrere ledelsessystemer. Ydelserne dækker bl.a. områderne kvalitet, energi, miljø, arbejdsmiljø, social ansvarlighed, FN's 17 verdensmål og jernbane- og fødevaresikkerhed og tager udgangspunkt i risikobaseret tænkning.

Vores ydelser indenfor ledelsessystemer spænder fra sparring på de overordnede rammer til hjælp med at udarbejde procedurer og audit af systemer. Vi sikrer, at du har dokumentationen i orden, så du nemt og troværdigt kan dokumentere dine systemer over for dine kunder. 

Det er vigtigt både for ledelsen og medarbejderne, at ledelsessystemet fungerer effektivt i hverdagen, giver værdi samt understøtter en forbedringskultur. Vi hjælper dig med at opbygge og effektivisere eksisterende systemer, så de er anvendelige for alle medarbejdere. På den måde bliver systemerne en aktiv del af virksomhedens hverdag.

GAP-analyse af procedurer og forretningsgange

Ved etablering eller opdatering af jeres ledelsessystemer gennemføres ofte en GAP-analyse, hvor der tages udgangspunkt i jeres procedurer og forretningsgange. 

Analysen viser, hvilke elementer systemet mangler for at kunne leve op til den ønskede standard. Vi tager altid udgangspunkt i en dialog med dig, så du får den bedst mulige løsning inden for de rammer, der er i virksomheden. 

Etablering og forankring af processer 

Vi hjælper med at kortlægge virksomhedens processer, in- og output samt hvilken styring og hvilke ressourcer, der er nødvendige, herunder ansvar og beføjelser i forbindelse med hver enkelt proces.

Når systemet er etableret, sikrer vi, at processerne forankres i virksomhedens organisation. Efterfølgende gennemfører vi en række interne audits for at efterprøve, om systemet er implementeret og fungerer effektivt. Det sikrer, at du får et system, der virker og giver målbar værdi for virksomheden. 

Miljøledelsessystemer opbygges, så de følger dansk miljølovgivning og ISO 14001, og arbejdsmiljøledelsessystemer opbygges, så de lever op til Arbejdstilsynets bekendtgørelse AT-bek. 1191:2013 og ISO 45001.

Integrerede ledelsessystemer 

Vi har stor erfaring med integration af ledelsessystemer. I den forbindelse gør vi ofte brug af LEAN-værktøjer, inden afgrænsning og definition af de enkelte processer igangsættes. Derved opnås et effektivt ledelsessystem, der er tilpasset en optimeret værdistrøm i jeres virksomhed samtidig med, at kun ét system skal vedligeholdes.

Opbygning, implementering og optimering af ledelsessystemer

Vores konsulenter hjælper med:

  • Afdækning af krav til ledelsessystemet
  • Gennemførelse af GAP-analyser i forhold til myndighedskrav, standarder og kontrakter
  • Udarbejdelse af forslag til struktur og indhold i ledelsessystemer
  • Udarbejdelse eller review af procedurer
  • Implementering af systemer og procedurer, herunder opfølgning, hel eller delvis drift af systemer til f.eks. gennemførelse af regelmæssige reviews, ledelsens evaluering eller interne audits
  • Gennemgang af eksisterende systemers effektivitet
  • Optimering ved hjælp af LEAN-værktøjer
  • Dokumentation for at sikkerhedsledelsessystemet beskytter mennesker og materiel

ISO 9001: tag styringen, så det ikke sejler

Hvordan kan ISO 9001 bruges strategisk til at realisere organisationens mission og vision?