Med baggrund i miljøvurderinger/LCA, lovgivning, test og materialer, hjælper vi dig til en mere cirkulær og bæredygtig produktudviklingsproces.

Det er nødvendigt at kigge på produktporteføljen fra et bæredygtigt perspektiv, hvis vi skal beskytte vores miljø. Store dele af produkters miljøpåvirkning bestemmes allerede i designfasen. Derfor er det essentielt, at bæredygtighed og cirkularitet indgår i produktudviklingen og i din virksomheds strategi og processer. 

Hvordan hjælper vi dig til mere bæredygtighed og cirkularitet i produktudviklingen? 

Vi hjælper din virksomhed med at udvikle en systematisk, holistisk og procesorienteret tilgang til bæredygtig produktudvikling. Du kan have os med helt fra start, eller vi kan være det konstruktivt kritiske blik på dine allerede gennemtænkte strategier og processer. 

Med vores ekspertise og støtte i hvert skridt af processen guider vi dig igennem de mange aspekter af ecodesign i produktudviklingen. Det omfatter bl.a.:

 • Eksterne øjne på eller verifikation af jeres eksisterende tilgange – eller input til at komme i gang 
 • Systematisk gennemgang af produktudviklingsprocesser eller værktøjer, for at sikre fokus på helheden 
 • Viden om miljømæssige ’trade-offs’ og input til prioritering, så I fokuserer på det, der har størst effekt
 • Fokus på de systemer, jeres produkter indgår i, hvilket kan være afgørende for miljøpåvirkningen
 • Input til brug af materialer, herunder knappe ressourcer, uønskede stoffer og kritiske komponenter
 • Forslag til implementering i din virksomhed, fx uddannelse og træning af medarbejdere
 • Sikkerhed for, at arbejdet med bæredygtighed og cirkularitet tager højde for nye krav, standarder osv. på området
 • Definition af relevante KPI’er

Du kan også få hjælp til en bæredygtighedsscreening af et konkret produkt tidligt i udviklingsfasen.

Hvilke kompetencer bidrager vi med?

Takket være vores mange fagligheder i FORCE Technology og solide erfaring med produktudvikling, kommer vi hele vejen rundt om din indsats for bæredygtig produktudvikling og cirkularitet. Vi ved, hvad du skal have for øje, og kan trække på den specialistviden, der er relevant for netop din branche.

 • Solid baggrund inden for ecodesign og cirkulære strategier i et virksomhedsperspektiv
 • Specialistkompetencer inden for fx miljøvurdering, miljømærkning, materialer, elektronik, livscyklusvurdering, compliance, End-of-Life og grønne forretningsmodeller
 • Kendskab til og evne til at implementere de seneste forskningsresultater
 • Opdateret viden om de lovgivningsmæssige rammer for cirkulær økonomi, herunder EU’s ecodesign-direktiv og taksonomi for miljømæssig bæredygtighed

Hvordan samarbejder vi i produktudviklingsprocessen?

Et samarbejde med os er en iterativ proces, kendetegnet af åbenhed og professionalisme. Helt konkret kan samarbejdet omfatte elementer som:

 • Vurdering og analyse af eksisterende processer og tilgange, bl.a. i forhold til lovgivning og standarder, fx ecodesign-direktivet
 • Workshops med deltagelse af specialister fra FORCE Technology med forskellige perspektiver og vidensområder
 • Løbende dialog og sparring
 • Formidling af erfaringer og projektresultater, fx i form af en præsentation eller et oplæg, med mulighed for spørgsmål og diskussioner

Sådan kommer du i gang med bæredygtig produktudvikling og cirkularitet

Kontakt os og kom hele vejen rundt om din indsat for bæredygtig og cirkulær produktudvikling. Så får du både sikkerhed for kvaliteten af dine processer og stærke kort på hånden i forhold til kunder og konkurrenter.

Ecodesign

Ecodesign er en designproces, der systematisk integrerer miljømæssige overvejelser fra starten for at minimere et produkts miljøpåvirkning gennem hele dets livscyklus. Det inkluderer alt fra valg af materialer, fremstilling, brug og endelig genanvendelse eller bortskaffelse. Ved at fokusere på faktorer som levetid, energiforbrug, ressourceanvendelse, emissioner og affaldsproduktion, sigter ecodesign mod at skabe produkter, der er mere bæredygtige og miljøvenlige.

Læs mere om ecodesign her.