På en svejst konstruktion med fejl eller fejlindikationer kan vi beregne, om fejlene er kritiske inden for restlevetiden. Dermed ved du, om konstruktionen fortsat kan bruges uden risiko for havari.

Ikke alle fejl er lige kritiske

FORCE Technology tilbyder Engineering Critical Assessment (ECA)/fitness-for-purpose analyser inklusiv brudmekanisk beregning på fejl i svejste konstruktioner. Fejlene kan være fundet efter endt svejsning eller efter en senere inspektion. Brudmekanisk beregning kan reducere omkostningerne for fundne fejl i en konstruktion, da det ikke er alle fejl, der er kritiske. 

Vi tilbyder brudmekanisk beregning af kritiske fejlstørrelser i svejsninger både med henblik på revnevækst og hurtigt brud.

Brudmekanisk beregning – skal jeg reparere? 

Fejl i svejsninger findes ofte ved visuel inspektion eller diverse NDT-metoder som f.eks. ultralyd eller røntgen. Når vi finder en fejl kan reparation være en dyr affære, hvis konstruktionen står på et svært tilgængeligt sted, eller hvis reparation kræver standsning af produktion.

Hvis reparation er en kostbar eller omfattende affære, er brudmekanisk beregning et meget brugbart værktøj til at vurdere fundne fejl i svejsninger. Det er ikke alle fejl, som er kritiske for levetiden, og ved beregning vurderer vi, om fejlen vil nå en kritisk størrelse inden for konstruktionens levetid.

Vi benytter anerkendte standarder til at vurdere fejl i svejste konstruktioner, og vi tager højde for fejltype, spændingstilstanden og placeringen af fejlen. Vi sætter brudsandsynligheden tilpas lavt ved brug af partialkoefficienter, som vælges ud fra hvad konsekvensen ved svigt er, og om der er en form for redundans. 

For at lave en brudmekanisk beregning kræves viden om materialets mekaniske egenskaber inklusiv brudmekaniske værdier såsom KIC, CTOD eller JIC. Spændingsspektret som svejsningen er udsat for skal være kendt, hvilket eksempelvis kan bestemmes ved hjælp af strain gauge målinger eller Finite Element beregninger.

Reducér antallet af reparationer

Når fejl eller indikationer på fejl er fundet i en svejsning, står mange i en situation hvor den umiddelbare løsning er reparation. Hvis en konstruktion eller et anlæg er stort og har mange svejsninger, kan et gennemgående reparationsarbejde være omkostningsfuldt både pga. reparationsprisen men også fra et evt. tab i omsætning pga. stop i produktionen.

Ved en brudmekanisk beregning og analyse af samtlige fejlindikationer, sorterer vi de forskellige indikationer i eksempelvis tre kategorier:

  • Sikre
  • Sikre ved jævnlig inspektion
  • Reparation. 
Ved denne sortering reducerer vi antallet af reparationer som du skal udføre, og du får et bedre indblik i tilstanden på konstruktionen. De tre beskrevne kategorier er følgende:

Den sikre kategori er den indikation, som ikke vil opnå en kritisk fejlstørrelse i løbet af levetiden.

”Sikre ved jævnlig inspektion” betyder, at indikationen ligger på grænsen til at kunne opnå kritisk fejlstørrelse i løbet af levetiden, og jævnlig inspektion er derfor nødvendig. 

Den sidste kategori er for indikationer som allerede er så store at sandsynligheden for svigt er større, end hvad der sikkerhedsmæssigt tillades.

FORCE Technology har erfaring med brudmekanisk beregning inden for:

  • Vindmøller
  • Offshore industrien
  • Broer
  • Kraner 
  • Stålkonstruktioner.