Brug af strain gauges kan give dig viden om, hvorvidt din konstruktion bliver udsat for belastninger, som er så kritiske, at et havari vil opstå. Få hjælp til at udføre strain gauge-målinger og få den optimale viden ud af målingerne.

Udbyttet ved strain gauge målinger

Med strain gauge-målinger opnår du en vished omkring de aktuelle spændinger i konstruktionen. Disse spændinger kan du sammenligne med de beregninger, der ligger til grund for design af konstruktionen. På denne måde får du en sikkerhed for, hvorvidt beregningerne er korrekte.

Hvis ikke dette er tilfældet, kan du få vurderet, om de rigtige beregningsforudsætninger er blevet brugt, og om du skal have revideret din beregningsmodel. Ofte er der mange faktorer og forudsætninger, som er svære at modellere i beregningerne.

Du kan bruge resultaterne fra strain gauge-målinger sammen med brudmekaniske beregninger, hvor målingerne ligger til grund for det spændingsspektrum, du benytter til at vurdere revnevæksten af fejl i f.eks. svejsninger.

Hvad er en strain gauge, og hvordan bruges den?

Konstruktioner er med tiden blevet større og mere komplicerede at regne på. Den teknologiske udvikling har givet muligheden for at beregne spændinger i konstruktioner med avancerede finite element programmer. På trods af de avancerede beregningsmetoder giver beregninger sjældent det helt korrekte billede af virkeligheden. 

Den almindeligste type af strain gauge består i princippet af en modstandstråd, som fastgøres til konstruktionen. Når du belaster den, ændres modstanden, og ved at måle denne ændring får du et udtryk for konstruktionens tøjnings- og spændingstilstand.

Strain gauges monterer du oftest ved limning på et afslebet område. Fra strain gaugene trækker du ledninger til en datalogger, som opsamler data, hvorefter du lagrer data på en computer. Strain gaugene monitorerer og gemmer de aktuelle tøjninger i overfladen på de udvalgte kritiske steder. Ud fra de målte tøjninger kan du beregne spændingerne der, hvor strain gaugene er monteret. 

Du kan bl.a. få målinger på:

Ved monitorering på steder som er svært tilgængelige, som f.eks. offshore vindmøller, giver FORCE Technology mulighed for fjernmonitorering af målingerne. Dette kan du få gjort ved brug af en installeret internetforbindelse på monitoreringsstedet eller alternativt ved brug af det mobile netværk. På denne måde kan du se de aktuelle målinger eller løbende hente gemt data hjem til analyse. 

De målte resultater kan du bruge til løbende at monitorere tilstanden på konstruktionen, hvor strain gaugene er monteret, og på denne måde være på forkant med at et havari opstår.

Kontakt os, hvis du har behov for at kende belastningerne på din konstruktion eller vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Udvælgelse af kritiske områder på konstruktioner:

Vi har igennem en lang årrække rådgivet omkring udvælgelsen af de kritiske områder på konstruktioner, hvor strain gauge målinger kan være interessante.

Montering af strain gauges:

Der findes mange forskellige typer strain gauges, afhængig af hvad du vil måle, hvilket materiale du måler på, samt hvilket miljø du måler i.

Vi er behjælpelige med at vælge den korrekte strain gauge, montere og eventuel beskyttelse strain gaugen, som passer til dit behov.

Opsætning af dataopsamlingssystem:

Datalogningssystemet består typisk af en datalogger og en computer, som opsamler dataene.

Du kan få stillet et komplet datalogningssystem til rådighed, som du enten kan leje eller købe efter ønske.

Analyse af måleresultater:

Du kan få vurderet, hvad de målte spændinger har af betydning for hhv. styrke og udmattelse, alt efter om det er en statisk eller dynamisk belastet konstruktion.