Målinger af luftkvalitet kan dokumentere om grænseværdierne er overholdt i udeluft, indeluft og i arbejdsmiljøet.

Luftkvalitet har betydning for helbred og velbefindende

Kvaliteten, af den luft vi indånder, har stor betydning for vores velbefindende og helbred. Luftkvaliteten påvirkes af forskellige kilder, når vi opholder os udendørs, og når vi opholder os indendørs og er på arbejde.

Ud fra målinger kan luftkvaliteten dokumenteres, og det kan påvises, om der er behov for tiltag for at overholde gældende lovgivning.

FORCE Technology kan hjælpe med både måling af luftkvaliteten og rådgivning om, hvordan du forbedrer den.  

 

Luftkvalitet i udeluften

Måling og undersøgelse af luftkvaliteten i udeluften anvendes typisk med det formål at undersøge, om de gældende EU krav til grænseværdierne for luftkvalitet bliver overholdt. Målingerne bruges endvidere som beslutningsgrundlag for initiativer, der skal forbedre luftkvaliteten samt til at måle effekten af sådanne tiltag. 

Målinger af luftkvaliteten i særligt trafikerede områder giver præcise indikationer om, hvorvidt gældende grænseværdier overholdes, og om der er behov for at reducere luftforureningen fra for eksempel bil-, tog eller skibstrafik, som foregår i tæt beboede områder.

Endvidere måler vi belastningen fra diffuse emissioner fra industriel produktion som for eksempel støv fra grusgrave eller flygtige organiske forbindelser (VOC) og metan fra raffinaderier eller tankanlæg.

Akkrediteret måling af luftkvalitet

FORCE Technology tilbyder akkrediterede målinger samt beregninger og rådgivning i forbindelse med: 
 • Kvælstofoxider (NOx), herunder NO2
 • Støv (PM10)
 • Fine partikler (PM2,5)
 • Nedfald af partikler.
Desuden tilbyder vi måling af ultrafine partikler, ozon (O3), kulmonoxid (CO), og svovldioxid (SO2) ved hjælp af internationalt anerkendte referencemetoder.

Spredningsberegninger med anerkendte beregningsmodeller

Spredningsberegninger anvendes til at vurdere, om gældende grænseværdier er overholdt eller for at dokumentere virkningen af tiltag, der er gjort for at begrænse luftforureningen. Vi foretager spredningsberegninger ved hjælp af anerkendte spredningsmodeller som feks. den danske OML-model, eller USEPA’s AERMOD/CALPUFF modeller.

Disse modeller kan ud fra resultatet af akkrediterede emissionsmålinger kortlægge bidraget til den omgivende luft fra specifikke punkt- og arealkilder til luftforurening. 

Aflæs resultater fra målinger af luftkvalitet direkte på nettet

Målinger af luftkvaliteten i udeluften udfører vi ved hjælp af en omfattende udstyrspark og i henhold til de referencemetoder, der anbefales i EU’s luftkvalitetsdirektiver. Vi foretager også beregninger med spredningsmodeller. 

Du kan få foretaget målingerne som kortere- eller længerevarende kampagner, og data fra de opstillede målestationer kan automatisk blive transmitteret til en hjemmeside. Her kan du via et login hurtigt og enkelt aflæse resultaterne på time-, døgn- eller ugebasis og løbende blive orienteret om luftkvaliteten i det undersøgte miljø.

Partikler og gasser i arbejdsmiljø og indeklima

Arbejdsmiljø og indeklima kan belastes af luftforurening fra produktion eller fra nærliggende kilder. Dette kan påvirke medarbejderes helbred, effektivitet og arbejdsglæde. Ønsker du at sikre et godt indeklima og arbejdsmiljø for udsatte medarbejdere, er måling af kemisk forurening, støv og opløsningsmidler et afgørende, første initiativ.
 
Måling og undersøgelse af gasser og partikler er nødvendige, hvis man ønsker at undersøge, om Arbejdstilsynets grænseværdier bliver overholdt på arbejdspladsen. Målingerne bruges desuden ofte som beslutningsgrundlag for initiativer, der skal forbedre luftkvaliteten i arbejdsmiljøet samt til at måle effekten af sådanne tiltag. 
 
FORCE Technology rådgiver om tiltag til at forbedre luftkvaliteten i arbejdsmiljøet og gennemfører:
 • Måling af luftforurening i arbejdsmiljø, herunder respirabelt støv, totalstøv, ultrafine partikler, samt alle former for uorganiske og organiske gasser.
 • Måling af luftkvalitet i indeklimaet, herunder kontrol af behovet for ventilation i kontormiljøer, samt kontrol af evt. indtrængning og afdampning af gasser til indeklimaet. 

Akkrediteret måling af støv og gasser i arbejdsmiljø 

Arbejdsmiljømålinger udfører vi ved hjælp af en omfattende udstyrspark og i henhold til de gældende nationale og internationale standarder. Dette sikrer, at måleresultaterne kan bruges til dokumentation over for Arbejdstilsynet.
 
Alt efter behov og formål foretages målingerne stationært eller personbårent, og over kortere- eller længerevarende perioder.  
 
Efterfølgende kan FORCE Technology rådgive om overholdelse af krav og evt. om initiativer, der kan forbedre luftkvaliteten. 
 
FORCE Technology tilbyder målinger og rådgivning i forbindelse med: 
 • Støv i arbejdsmiljø fra støvende processer og aktiviteter
 • Organiske opløsningsmidler fra f.eks. produktion af malervarer, tanke, mm.
 • Gasser fra for eksempel olie- og benzinforurenet jord under bygninger.
FORCE Technology tilbyder også rådgivning om indeklima, ventilation og energibesparelser. 

Få beslutningsgrundlag til den optimale luftkvalitet

Vi råder over 33 eksperter og teknikere, der kan rådgive og give dig et bedre beslutnings-grundlag i forhold til luftkvalitet. Som kunde er du sikret ekspertise, kvalitet og kundefokus i opgaveløsningen, da vi: 
 • er akkrediteret af DANAK til måling af luftforurening inden for udeluft og i arbejdsmiljøet 
 • udfører analyser i egne eller eksterne laboratorier for at sikre hurtig ekspedition
 • kontinuerligt arbejder på at udvikle nye målemetoder 
 • ved længerevarende målekampagner kan give adgang til online måledata via internettet til via password
 • deltager i international vidensudveksling i det europæiske standardiseringsarbejde.
Kontakt vores konsulenter for at komme i gang med målinger af luftkvalitet i udeluft, arbejdsmiljø og indeklima.