Støj fra trafikken er et samfundsmæssigt problem, der stiger i takt med den løbende udvidelse af trafiknettet. FORCE Technology tilbyder rådgivning om trafikstøj, herunder vejstøj, jernbanestøj, flystøj samt støj fra fartøjer og hurtigfærger.

Vi er akkrediteret til målinger og beregninger af alle former for trafikstøj.

Vi udfører støjkortlægninger til miljøvurderinger/VVM og ved, hvordan trafikstøj påvirker mennesker. Derfor får I altid kvalificeret rådgivning om reduktion af støjgener. 

Som kunde hos FORCE Technology får I desuden gavn af mange års erfaring og ekspertise med måling, beregning og rådgivning inden for akustik, støj og vibrationer.

Vejstøj - rådgivning, måling og beregning

Vi tilbyder rådgivning om vejstøj til planlægning af nye og ombygning af eksisterende veje, eller når der skal bygges nyt langs en vej.

Beregninger af vejstøj udfører vi med Nord2000-modellen efter Miljøstyrelsens anvisninger. Vi opbygger en 3D-støjmodel af vejen og omgivelserne og viser støjens udbredelse på et støjkort.

Vi kan rådgive om støjdæmpning, for eksempel placeringen af støjskærme, jordvolde eller valg af lydisolerende vinduer og facader til støjisolering. Derudover kan vi hjælpe med at bestemme virkningen af støjreducerende tiltag som:

 • Asfaltbelægninger og slidlag
 • Støjvolde og -skærme
 • Trafik- og hastighedsregulering

Som afslutning får I dokumentation af støjkonsekvenserne f.eks. i form af støjkort og rapport.

Til brug for formidling eller som et supplerende beslutningsgrundlag kan vi auralisere vejstøjen – dvs. lave lydfiler, der nøje gengiver, hvordan vejstøjen vil lyde i fremtiden.

Trafikstøj fra jernbaner, letbaner og metro

Vi tilbyder rådgivning, måling og beregning af trafikstøj fra baner. Beregninger og målinger af støj fra baner er særligt relevante ved:

 • Anlægsprojekter, hvor støjen skal reduceres mest og bedst muligt
 • Dokumentation af støj på byggegrunde, der udlægges langs banerne
 • Anden støjfølsom anvendelse langs banerne

F.eks. kan I få rådgivning om placering af støjskærme og støjvolde og om effekten af andre støjreducerende tiltag som skinneslibning. Vi beregner støjkonsekvenserne, inden I skal bygge, for eksempel i forbindelse med miljøvurderinger/VVM-undersøgelser.

Som kunde bliver I altid mødt af eksperter, der har mange års erfaring med måling og beregning af jernbanestøj. Vi har bl.a. udarbejdet mange af de udredninger, der ligger til grund for Miljøstyrelsens beregningsmetode Nord2000, og vi har målt støjen fra de fleste af de togtyper, der er på banerne i dag.

Flystøj - rådgivning

Vi rådgiver om flystøj fra lufthavne, flyvepladser og helikopterlandingspladser, når I skal have udarbejdet miljøvurderinger/VVM, miljøgodkendelse, eller hvis I blot ønsker støjbelastningen fra flyaktiviteter belyst.

Vi foretager også støjovervågninger (måling) og målinger af enkelte fly f.eks. i forbindelse med typegodkendelse af fly.

Vi udfører:

 • Støjkortlægning
 • Rådgivning om miljøtilpasning og støjreduktion
 • Rådgivning om regulering af lufthavnsstøj
 • Støjovervågning
 • Måling til typegodkendelse af fly

Rådgivning sker med udgangspunkt i vores egenudviklede beregningsprogram DANSIM (Danish Airport Simulation Model). DANSIM beregner støjbelastningen fra lufthavne på baggrund af den faktiske eller forventede trafik, flyvelinjesystemet og topografien omkring lufthavnen.

I kan få gavn af vores indgående kendskab til trafikafviklingen i lufthavne og på flyvepladser, der gør det muligt for os at gennemføre pålidelige støjberegninger. Vi kender de forskellige flytyper og deres karakteristika samt deres måde at operere på og kan derved bestemme støjbelastningen med stor nøjagtighed.

Trafikstøj fra fartøjer, hurtigfærger og i havneområder

Få hjælp til at håndtere trafikstøj fra fartøjer og hurtigfærger og deres påvirkning af havneområder.

Siden indførelsen af de første hurtigfærger har vi beregnet og målt trafikstøjen fra havne og hurtigfærger og medvirket til at dokumentere støjen. Vi bistår med målinger og beregninger i forhold til at kortlægge støjkonsekvenser, og vi rådgiver om mulighederne for at begrænse støjen i og omkring havneområder.

Hurtigfærgerne har særlige støjregler beskrevet i ” Bekendtgørelse om miljøgodkendelse af hurtigfærgeruter”, blandt andet fordi de ofte udsender meget lavfrekvent støj. Støjkravene i bekendtgørelsen er tilpasset den særlige gene, som den lavfrekvente støj fra hurtigfærgerne giver anledning til. Ydermere foregår meget af lydudbredelsen over vand, som stort set ikke dæmper støjen i modsætning til over land.

I eksisterende havne kan vi beregne støjen i forbindelse med udbygning og i nye havneområder. Vi udarbejder en 3D-model af havnen og omgivelserne og justerer modellen i forhold til de planlagte ændringer. Vi kan derved beregne og anskueliggøre støjkonsekvenserne. Støjberegningsmodellen er et godt planlægningsværktøj, når I projekterer nye eller ændrer eksisterende havneområder.

Kontakt os for mere information om lyd og akustik i bygninger eller læs mere om akustik, støj, lyd og vibrationer.

Auralisering

Artikel

Auraliseringer: Lydeksempler

Lyt til auraliseringer (lydeksempler) af trafikstøj i forskellige situationer.