Trafikstøj er et stort problem for vores sundhed, også på udendørs opholdsarealer, hvor støjdæmpning af huse ikke hjælper. Læs hvordan en stillebænk blev et støjværn og dermed en oase fra trafikstøjen

Af Torben Holm Petersen & Rasmus Skov, FORCE Technology

Trafikstøj er et stort problem for sundheden

Støj fra trafikken er den mest dominerende støjkilde i vores samfund. I 2018 ud-gav WHO rapporten ”Environmental Noise Guidelines for the European Region” som dokumenterer, at støjen udgør et alvorligt problem med hensyn til støjgener og andre helbredseffekter.

I marts i udgav det Europæiske Miljøagentur EEA rapporten ”Environmental noise in Europe — 2020”, som viser, at støjforureningen stadig stiger.

Der er således al mulig grund til at gøre, hvad man kan for at mindske støjgenerne. Vejdirektoratets rapport ”Støjgener fra byveje og motorveje”, viser, at støjgenerne er større for folk, der bor i parcelhuse, hvilket kunne hænge sammen med den ekstra støjgene, man oplevede, når man var udendørs. Dette har selvfølgelig også betydning for fælles udendørs opholdsarealer og udendørs arealer til rekreative formål.

Lokale støjskærme bliver små oaser fra trafikstøjen

Trafikstøjen kan bekæmpes ved kilden via nedsat hastighed, støjreducerende asfalt og støjsvage dæk, og under udbredelsen vh.a. støjskærme og støjvolde, og Vejdirektoratet har haft støjpuljer til støjisolering af boliger. 

Det sidste virker dog ikke på udendørs arealer, og man kan forestille sig, at der kunne komme tilsvarende ordninger for lokale støjskærme. Det kan være skærme til fx terrasser i private haver og lokale skærme mod støjen på opholdssteder i det offentlige rum fx i parker og på pladser i byer.

Læs også: Trafikstøj er farligt for vores helbred - men hvad gør vi ved det?

Stillebænken – det lokale støjværn

Et eksempel på en lokal afskærmning er den stillebænk, som nu er opstillet ved fodboldgolfbanen i Vallensbæk ved København. Bænken er designet af G9 Landskab, Park & Byrum, efter ide og samarbejde med FORCE Technology. Hør lydoptagelser af støj i og omkring stillebænken nederst på siden.

Det var nyt for G9 at lave støjdæmpende byrumsmøbler, men den stigende opmærksomhed på støjproblemer gjorde virksomheden interesseret.

Bænken består yderst af en tæt støjskærm, som er 2 m høj og 5,5 m i diameter. Støjskærmen har perforerede plader med lydabsorberende materiale på indersiden. Lydabsorptionen fanger den lyd, som ”smutter” over og rundt om siderne på støj-skærmen.

Stillebænken i Vallensbæk ved København er blevet en oase for støjen fra nærliggende trafik
Figur 1. Stillebænken, det lokale støjværn er blevet fodboldgolfspillernes oase.
Placering af stillebænken på golfbanen i Vallensbæk
Figur 2. Fodboldgolfbanen med den nye støjskærm ligger i et krydsfelt af trafikstøj fra veje og jernbane Skråfotos fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Stillebænken skærmer af for støj fra motorveje og jernbane

Når man kommer gående hen til bænken, overraskes man over den relative stilhed, der er, når man sætter sig på den. Da der også er læ for vinden, er det en meget behagelig oplevelse at sidde på bænken og hvile ørerne.

Bænken vender mod syd, så man også kan nyde solen, og den visuelle afskærmning af motorvej og jernbane hjælper også til at skabe et afslappende miljø. Det opleves som en lille oase, et sted hvor man ikke ville forvente det.

Hør virkningen af stillebænken her på siden. 

Støjmålinger viser væsentlig dæmpning af den opfattede støj

Målinger viser, at bænken dæmper det A-vægtede trafikstøjniveau 14 dB på midten af bænken og en dB mindre på de yderste siddepladser. En dæmpning på 14 dB er ganske meget. Det svarer til mere end en halvering af den opfattede støj.

Figur 3 illustrerer en niveauregistrering, der viser tidsforløbet af lydtrykniveauet for et tog, der passerer. Før og efter togpassagen ses niveauet af vejtrafikstøjen. Den blå kurve er niveauet ved siden af bænken og den orange er niveauet målt samtidigt midt på bænken.

Læs også: Ringsted-Femern banen - kortlægning af trafikstøj og vibrationer

Niveauregistrering af hvor meget støjen dæmpes fra vejtrafik og togpassage
Figur 3. Registrering af hvor meget støjen dampes fra vejtrafik og togpassage.

Figur 4 viser, hvordan støjen dæmpes ved forskellige frekvenser. Det ses, at dæmpningen stiger med frekvenser, der ligger mellem 10 og 18 dB i det område, hvor hørelsen er mest følsom. Når de højeste frekvenser dæmpes mest, opleves lyden som mindre påtrængende og skarp.

Støjen dæmpes ved forskellige frekvenser af stillebænken.
Figur 4. 1/3 oktav spektre for vejstøjen ved siden af bænken (blå kurve) og på bæn-kens midterplads (orange kurve). Med gråt er vist differenskurven, dvs. bænkens dæmpning ved de forskellige frekvenser.

Målingerne er lavet ved nordvestlig vind, så det er trafikken på motorvejen og jernbanen, der er støjkilderne. Ved sydlig vind vil man kunne høre vejstøj fra Vallensbæk Torvevej. Den er mindre påtrængende men dæmpes ikke så meget af bænkens skærme. Man kan sige, at når støjen er værst, har Stillebænken sin bedste virkning.

Stillebænken kan også have positive effekter på støjen i bymiljøer

Projektet har vist, at man kan skabe en så god skærmning med en lokal støjskærm, at det opleves, som om man har skabt en stille oase midt i et støjende område. Stillebænken har sin gode virkning, fordi den både skærmer støjen bagfra og fra siderne. Desuden ”fanges” støjen også af den lydabsorberende inderside.

Ved placeringen af bænken bør man også tage fremherskende vindretninger og retningen til solen med i betragtning. Hvis den placeres i et bymiljø med trafikstøj og reflektioner fra flere sider, vil den også give en dæmpning. Den vil dog være mindre end den store dæmpning, der er målt på den nuværende placering.

Demonstrationsprojekt om reducering af trafikstøj

Stillebænken er resultatet af et samarbejde mellem FORCE Technology, G9 Landskab, Park & Byrum, Vallensbæk Kommune og partnerorganisationen Gate 21.

Stillebænken indgår som et demonstrationsprojekt i Gate 21’s projekt Silent City, hvor kommuner, virksomheder, borgere, regioner og vidensinstitutioner samarbejder om at reduceres trafikstøj.

Støjskærmen er placeret i et støjintensivt område
Figur 5: Støjskærmen er placeret i et støj intensivt område, hvor der opnås stor dæmpning af trafikstøjen
Læse mere om trafikstøj eller generelt om akustik, støj og vibrationer her.

Hør lydoptagelser fra stillebænken

Stillebænken optagelser: Synkront ved siden af bænken vs. på midterpladsen
Synkront ved siden af bænken vs. på midterpladsen
Stillebænk optagelser: Synkront ved siden af bænken vs. på yderpladsen
Synkront ved siden af bænken vs. på yderpladsen